มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตกแต่งสถานที่เตรียมต้อนรับบัณฑิตรั้วดำเหลือง หวนคืนถิ่นในวันแห่งความสำเร็จ ก่อนเริ่มฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตกแต่งสถานที่เตรียมต้อนรับบัณฑิตรั้วดำเหลือง

หวนคืนถิ่นในวันแห่งความสำเร็จ ก่อนเริ่มฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร 31 ตุลาคม นี้


 

          นายคนึง กาบกันทะ ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในฐานะ กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ เปิดเผยว่า กองอาคารสถานที่ ได้ดำเนินการตกแต่งสถานที่ในบริเวณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่เวียงบัว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมความพร้อมต้อนรับศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งจะได้กลับมาเยือนถิ่นอีกครั้ง ในวันแห่งความสำเร็จในฐานะบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รุ่นที่ 41 เพื่อเป็นการร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิต รวมทั้ง ดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต เนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร โดยมีกำหนดเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 นี้ ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จึงได้กำหนดจัดพิธีบัณฑิตานุสรณ์ ประจำปี 2560  ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 05.30 - 09.00 น. ณ ลาน 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ และการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต ณ ศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่เวียงบัว อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  ตั้งแต่ 09.00 น. เป็นต้นไป เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่บัณฑิตก่อนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

           ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานฝึกซ้อมฯ และงานบัณฑิตานุสรณ์ ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสะดวกในการนำรถเข้า-ออก และจอดในมหาวิทยาลัย จึงขอแจ้งพื้นที่จัดงาน พื้นที่จอดรถและระบบการจราจรภายในมหาวิทยาลัย ให้กับท่านทราบ และประชาสัมพันธ์ ดังนี้  

          พื้นที่จัดงานบัณฑิตานุสรณ์ และพื้นที่จอดรถยนต์, รถจักรยานยนต์ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2560

1.    พื้นที่จัดงานบัณฑิตานุสรณ์ บริเวณลานกิจกรรม 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ และพื้นที่ถ่ายรูปหมู่บัณฑิตบริเวณศาลาร่มโพธิ์

2.    พื้นที่จอดรถยนต์สำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย บัณฑิตกิตติมศักดิ์ ศิษย์เก่าดีเด่น และแขกผู้มีเกียรติบริเวณด้านหน้าอาคารเทพรัตน์ฯ, หลังโรงยิมเนเซียม, ถนนด้านข้างศาลาร่มโพธิ์ถึงหน้าอาคารศิลปะ,  ถนนหน้าอาคารดนตรี, ถนนหน้าอาคาร 19  และถนนหน้าอาคาร 2

3.    พื้นที่จอดรถยนต์สำหรับคณาจารย์ บุคลากร บริเวณถนนหลังอาคาร 5,  ลานจอดรถหลังอาคารอุตสาหกรรมศิลป์ (อาคาร 9)  ถนนข้างโรงอาหาร, ชั้นใต้ดินอาคาร 90 ปี และบริเวณโดมกีฬาข้างหอพักนานาชาติ ทั้งนี้ประตูตรงโดมกีฬาเปิดตั้งแต่เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

4.    พื้นที่จอดรถจักรยานยนต์สำหรับคณาจารย์ บุคลากร บัณฑิต และนักศึกษา ดังนี้

·       ลานจอดรถจักรยานยนต์ด้านหลังสำนักหอสมุด

·       บริเวณใต้ถุนอาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 27 )

·       บริเวณด้านหลังโรงอาหาร และลานจอดรถจักรยานยนต์หลังอาคารอุตสาหกรรมศิลป์ (อาคาร 9) 

·       ลานจอดรถจักรยานยนต์หน้าหอพักนานาชาติ (โดยใช้ประตูโดมกีฬา ผ่านเข้า – ออก)


         ระบบการจราจรภายในมหาวิทยาลัย

1.      การจราจร ระหว่างวันที่ 2 – 3 พฤศจิกายน 2560

การเข้า – ออก มหาวิทยาลัยฯ

·                   ทางเข้า 2 ประตู คือ ประตูทางด้านถนนหมื่นด้ามพร้าคต และประตูหน้าอาคาร 2

·                   ทางออก 2 ประตู คือ ประตูหน้าอาคาร 19 และประตูทางออกด้านหลังมหาวิทยาลัย

การปิดกั้นเส้นทางจราจร  ตามที่จะมีการจัดงานบัณฑิตานุสรณ์  ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 ทางฝ่ายสถานที่จำเป็นต้องจัดเตรียมเวทีเสริมเพื่อรองรับที่นั่งบัณฑิตจากลานกิจกรรม 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ออกไปทางบริเวณถนนทางออกมหาวิทยาลัยประตูหมื่นด้ามพร้าคต โดยเริ่มติดตั้งพื้นเวทีในคืนวันที่  1 พฤศจิกายน 2560 เพื่อความสะดวก จึงขอปิดกั้นถนนทางออกมหาวิทยาลัยประตูหมื่นด้ามพร้าคตตลอดแนว โดยสามารถใช้ทางออกได้บริเวณประตู อาคาร 19 (คณะวิทยาการจัดการ)แทน

 

2.      การจราจร วันที่ 4 พฤศจิกายน ๒๕๖๐(งานบัณฑิตานุสรณ์)

·         การเข้า – ออก มหาวิทยาลัยฯ

Ø    ทางเข้า 2 ประตู คือ ประตูทางด้านถนนหมื่นด้ามพร้าคต และประตูหน้าอาคาร 2

Ø    ทางออก 2 ประตู คือ ประตูหน้าอาคาร 19 และประตูทางออกด้านหลังมหาวิทยาลัย

·         ระบบการเดินรถในมหาวิทยาลัยเป็นแบบวิ่งทางเดียว (one way) โดยแบ่งเป็น 2 เส้นทาง ดังนี้

Ø    เส้นทางที่ 1 เข้าประตูทางด้านถนนหมื่นด้ามพร้าคต เลี้ยวซ้ายบริเวณหน้าศาลาพระพุทธจตุรทิศ เพื่อออกทางด้านประตูหน้าอาคาร ๑๙ (คณะวิทยาการจัดการ) ถนนโชตนา

Ø    เส้นทางที่ 2  เข้าทางประตูหน้าอาคาร 2 และออกทางด้านหลังมหาวิทยาลัยฯ

·          การปิดกั้นเส้นทางจราจร  ในวันดังกล่าวฝ่ายสถานที่ขอปิดกั้นถนนด้านหน้าอาคาร 1, หน้าศาลาพระพุทธจตุรทิศ และถนนด้านข้างศาลาพระพุทธจตุรทิศ ตลอดแนว               เพื่ออำนวยความสะดวกให้บัณฑิตและญาติ โดยจะปิดกั้นตั้งแต่เวลา 05.30-18.00 น. จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

 


ภาพ – ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่มาข้อมูล: กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

 ประมวลภาพกิจกรรม >> Click    

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (ดี)

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5244234 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558