มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการสื่อสารพิธีพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ประจำปี 2560 เชิญร่วมรับฟังข่าวสารพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 6 - 10 พฤศจิกายน นี้ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ FM 88.5 MHz.

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการสื่อสารพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ประจำปี 2560 เชิญร่วมรับฟังข่าวสารพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

6 - 10 พฤศจิกายน นี้ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ FM 88.5 MHz. 

อาจารย์ ดร.อุไร ไชยเสน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร พิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ประจำปี 2560 ผู้ดูแลและควบคุมการถ่ายทอดเสียงให้ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการถ่ายทอดเสียงในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้ว่า แบ่งการถ่ายทอดเสียงออกเป็นสองส่วน ส่วนแรกคือการถ่ายทอดเสียงทาง FM 88.5 MHz และ Application cmruradio ส่วนที่สองคือการถ่ายทอดเสียง ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ  โดยการถ่ายทอดเสียงทาง FM 88.5 MHz จะดำเนินการถ่ายทอดเสียงตั้งแต่เวลา 05.00 น. จนกระทั่งพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเสร็จสิ้นโดยมีผู้ดำเนินรายการประจำสถานีดำเนินรายการให้ข้อมูลที่สำคัญ เกี่ยวกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รวมทั้งการรายงานสดบรรยากาศแห่งความสำเร็จ และการแสดงความยินดีโดยผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือทุกแห่ง บรรยากาศการแสดงความยินดีจากผู้ปกครองและญาติบัณฑิต รวมทั้งความรู้สึกของบัณฑิต  ซึ่งเป็นการรายงานสดโดยทีมนักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จากหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติจากนั้นเป็นการเชื่อมสัญญาณการถ่ายทอดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรจากสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาตามหมายกำหนดการ โดยมี อ.ศุภนิช จันทร์สอง อ. กมลวรรธ  สุจริต จากภาควิชานิเทศศาสตร์   และงานประชาสัมพันธ์ ควบคุม ทั้งนี้ การถ่ายทอดเสียงเป็นงานส่วนหนึ่งของคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปทมรัศมิ์  นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี เป็นประธานคณะกรรมการ

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ประจำปี พุทธศักราช 2560 ระหว่างวันที่ 6-10 พ.ย. 2560 ได้ทาง FM 88.5 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ Application cmruradio สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-885-885

 

ภาพ – ข้อมูล : อ.ดร.อุไร ไชยเสน /อ.ศุภณิช จันทร์สอง/ อ.กมลวรรธ สุจริต/ นางสาวเสาวลักษณ์ สามแก้ว คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร พิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ประจำปี 2560


เรียบเรียงข่าว: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ / คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร พิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เขตภาคเหนือ  ประจำปี 2560


 ติดตามข่าวสารบัณฑิต ม.ราชภัฏเชียงใหม่ รุ่นที่ 41 >> Click    


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (ดี)

 

 

 

 

 

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5244231 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558