มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2558 ถึง 2559

9 พฤศจิกายน 2560 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2558 ถึง 2559
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 20.08 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2558 ถึง 2559 ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก จำนวน 3,002 คน

โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ จำนวน 4 คน ได้แก่
นายไพศาล เวชพงศา ผู้สืบทอดและขยายกิจการ “เวชพงศ์โอสถ (ฮกอันตึ๊ง)” ในการผลิตสมุนไพรและยาแผนโบราณในประเทศไทย พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการผลิตในระดับโรงงานอุตสาหกรรมของอาเซียนและของยุโรป เป็นผู้แทนภาคเอกชนของหน่วยงานภาครัฐ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก เข้ารับพระราชทานปริญญาการแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยนางสาวนภาลัย คำเครือ ผู้นำระบบการทำบัญชีครัวเรือนมาใช้เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายและเพิ่มรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและประยุกต์ใช้ในการวางแผนการดำเนินชีวิต จัดทำแผนชีวิตชุมชนนำไปสู่วิถีชีวิตแบบพอเพียง เป็นต้นแบบในการนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อบริหารจัดการฟาร์มและวางแผนการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัญชีดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบัญชี


นางบังอร ทิศสกุล ผู้ประกอบธุรกิจการบริการอาหารแบบขันโตก“สบันงาขันโตก” ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาวล้านนา เป็นปราชญ์ภูมิปัญญาอาหารพื้นบ้านที่มีความเชี่ยวชาญจากการสืบทอดภูมิปัญญามาจากบรรพบุรุษ เป็นผู้นำในการสังเคราะห์องค์ความรู้และพัฒนาเป็นตำรับอาหารคาว - หวานของจังหวัดเชียงราย เป็นที่ยอมรับในวงการอาหาร เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อฝึกประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา เข้ารับพระราชทานปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ประยุกต์นางปราณี รีวงค์ ประธานคณะสตรีคริสตจักรนทีธรรม ประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนบ้านน้ำบ่อขาว รองประธานสภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลห้วยไคร้ กรรมการการพัฒนาองค์กรและเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมือง เป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่วัฒนธรรมร่วมกับทางภาครัฐและเอกชน ในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ เป็นผู้เสียสละและทำงานเพื่อชุมชนด้วยจิตอาสาและเป็นแบบอย่างที่ดี เข้ารับพระราชทานปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดทำยุทธศาสตร์และดำเนินพันธกิจโดยมุ่งเน้นการพัฒนาท้องถิ่น การผลิตและพัฒนาครูในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและใกล้เคียง สร้างเครือข่ายความร่วมมือในทุกระดับ จัดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา เปลี่ยนใช้หลอดไฟและเครื่องปรับอากาศแบบประหยัดพลังงาน ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพด้านแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร สร้างบรรยากาศการเป็นชุมชนเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เสริมสร้างความยั่งยืนในการพัฒนาเมืองในอนาคต นครเชียงรายนครแห่งความสุข

ข่าว : สุกัญญา แก้ววรรณ นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภาพ : วัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ / นายนภัสกร แก้ววันดี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มร.ชม. / นายอภิวัฒน์ กิติวงค์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มร.ชม. / นายทีฑายุ กลิ่นบุญ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มร.ชม. / นายพรศักดิ์ชัย ทรัพย์มี นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาควิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มร.ชม.
ประมวลภาพ : บรรยากาศในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิต มร.เชียงราย

ประมวลภาพอัลบั้ม 1 >> Click

ประมวลภาพอัลบั้ม 2 >> Click

ประมวลภาพอัลบั้ม 3 >> Click

ประมวลภาพอัลบั้ม 4 >> Click


ีรับชมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ม.ราชภัฏเชียงราย 8 พฤศจิกายน 2560 (รอบแรก) ีรับชมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ม.ราชภัฏเชียงราย 8 พฤศจิกายน 2560 (รอบหลัง) 
เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5174623 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558