มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2558 ถึง 2559

9 พฤศจิกายน 2560 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2558 ถึง 2559
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 20.02 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2558 ถึง 2559 ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก รวมจำนวน 4,190 คน

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ดำเนินภารกิจตามแนวคิด “พันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยกับสังคม” ด้วยการบูรณาการพันธกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และยกระดับคุณภาพการศึกษา อันจะนำไปสู่การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนให้กับท้องถิ่น จังหวัด และประเทศชาติ
สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดการศึกษาโดยมุ่งพัฒนาให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีทักษะทางภาษาและมีงานทำ เน้นการวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนโดยจัดอบรมทักษะการสร้างอาชีพด้านต่าง ๆ ให้กับประชาชนในท้องถิ่น เน้นการสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมโดยร่วมมือกับท้องถิ่นอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีความร่วมมือทางวัฒนธรรมกับนานาชาติ อบรมพัฒนาครูประจำการและก่อนประจำการ สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ผลการดำเนินงานทุกด้านตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
โอกาสนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ จำนวน 2 คน ได้แก่
รองศาสตราจารย์สุขุม เฉลยทรัพย์ ผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารการศึกษา ผลิตผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสถานศึกษาจำนวนมาก มีประสบการณ์ในการบริหารงานในมหาวิทยาลัย อีกทั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษาและผู้ขับเคลื่อนการทำงานขององค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมโดยนำความรู้ ความสามารถและประสบการณ์อันชำนาญจากการบริหารงานมาใช้ เป็นผู้นำกระบวนการกลุ่มการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เรื่องการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังเป็นผู้ก่อตั้ง “สวนดุสิตโพล” องค์กรที่ดำเนินงานด้านการสำรวจสาธารณมติ เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนในแง่มุมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เข้ารับพระราชทานปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารการศึกษานายวีรวัธน์ เทพโสธร นายกสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านดนตรี ฝึกฝนและปฏิบัติตลอดจนพัฒนาทักษะการเป็นนักดนตรีด้วยความอดทนจนประสบความสำเร็จ เป็นผู้สร้างคุณประโยชน์ให้กับจังหวัดนครสวรรค์ โดยให้โอกาสทางการแสดงให้แก่เด็กและเยาวชนที่มีความรู้ความสามารถทางด้านดนตรี ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนวงดุริยางค์เยาวชนนครสวรรค์ Nakhonsawan Youth Orchestra (N.Y.O) ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสและสนับสนุนให้นักดนตรีได้แสดงความสามารถต่อสาธารณะในเวทีระดับประเทศ พร้อมกันนี้ได้จัดกิจกรรมโครงการประกวดดนตรีในรูปแบบต่างๆ เพื่อเป็นเวทีในการแสดงออกด้านดนตรี เข้ารับพระราชทานปริญญาศิลปมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาดนตรี
ข่าว : สุกัญญา แก้ววรรณ นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภาพ : วัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ / นายนภัสกร แก้ววันดี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มร.ชม. / นายอภิวัฒน์ กิติวงค์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มร.ชม. / นายทีฑายุ กลิ่นบุญ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มร.ชม. / นายพรศักดิ์ชัย ทรัพย์มี นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาควิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มร.ชม.

ประมวลภาพ : บรรยากาศในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิต มร.อุตรดิตถ์ , มร.นครสวรรค์
ประมวลภาพอัลบั้ม 1 >> Click

ประมวลภาพอัลบั้ม 2 >> Click

ประมวลภาพอัลบั้ม 3 >> Click


ีรับชมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ 9 พฤศจิกายน 2560 (รอบแรก)ีรับชมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ม.ราชภัฏนครสวรรค์ 9 พฤศจิกายน 2560 (รอบหลัง)
เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5174623 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558