มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปีการศึกษา 2558 ถึง 2559

10 พฤศจิกายน 2560 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปีการศึกษา 2558 ถึง 2559เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 20.33 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปีการศึกษา 2558 ถึง 2559 ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก รวมจำนวน 3,665 คน เป็นวันสุดท้าย
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาท้องถิ่นโดยบูรณาการพันธกิจกับหน่วยงานทุกภาคส่วน มีผลงานที่เด่นชัด อาทิ การพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าว บ้านสร้อยสุวรรณ การส่งเสริมศักยภาพผู้ผลิตเครื่องสำอางพญาไพร การคิดค้นนวัตกรรมเครื่องตัดกระยาสารทและซีเรียลบาร์ ได้รับรางวัลสุดยอดนวัตกรรมชุมชนระดับภาคเหนือ จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา นอกจากนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ของประเทศ จากผลิตภัณฑ์สบู่สารสกัดเปลือกกล้วยไข่ และรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ของประเทศจากแผนธุรกิจเครื่องสำอางที่ไม่ใช่อาหาร ได้ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด พัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมจากแก้วโป่งคาม และผลิตภัณฑ์จากดีบุกได้ รับรางวัลเหรียญทองผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยระดับประเทศ จากกระทรวงวัฒนธรรม
สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ตระหนักถึงพันธกิจที่จะต้องดำเนินการเพื่อพัฒนาการศึกษา โดยดำเนินการตามยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย ระยะ ๒๐ ปี ใน ๔ ประเด็น พร้อมทั้งนำองค์ความรู้ทางด้านวิชาการ งานวิจัยและนวัตกรรมลงสู่ท้องถิ่น ส่งเสริมและให้ความรู้ทางด้านการเกษตรตามแนวทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง อย่างยั่งยืนให้กับประชาชน ส่งเสริมให้ประชาชนในจังหวัดลำปางเกิดรายได้จากการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร การเพิ่มมูลค่าสินค้าการเกษตร ส่งผลให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดการทิ้งถิ่นฐานที่อยู่อาศัย ทั้งในจังหวัดลำปางและจังหวัดใกล้เคียง และได้ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยต่างประเทศในภูมิภาคนี้หลายมหาวิทยาลัย

ข่าว : สุกัญญา แก้ววรรณ นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภาพ : วัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ / นายนภัสกร แก้ววันดี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มร.ชม. / นายอภิวัฒน์ กิติวงค์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มร.ชม. / นายทีฑายุ กลิ่นบุญ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มร.ชม. / นายพรศักดิ์ชัย ทรัพย์มี นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาควิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มร.ชม. แลนายเศคาริยาห์ ฤทธิ์นรกานต์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มร.ชม.

ประมวลภาพ : บรรยากาศในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิต มร.กำแพงเพชร , มร.ลำปางประมวลภาพอัลบั้ม 1 >> Click

ประมวลภาพอัลบั้ม 2 >> Click

ประมวลภาพอัลบั้ม 3 >> Click

ประมวลภาพอัลบั้ม 4 >> Clickีรับชมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ม.ราชภัฏกำแพงเพชร 10 พฤศจิกายน 2560 (รอบแรก)พิธีรับชมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ม.ราชภัฏลำปาง 10 พฤศจิกายน 2560 (รอบหลัง)


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5174623 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558