มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้สำหรับวิทยาลัยนานาชาติ พร้อมติดตั้ง ณ อาคาร ๙๐ ปี ราชภัฏเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

6 ธันวาคม 2560 โดย วันเพ็ญ วงศ์วาลย์
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้สำหรับวิทยาลัยนานาชาติ พร้อมติดตั้ง ณ อาคาร ๙๐ ปี ราชภัฏเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------

               ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้สำหรับวิทยาลัยนานาชาติ พร้อมติดตั้ง ณ อาคาร ๙๐ ปี ราชภัฏเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ นั้น
               ๑. ครุภัณฑ์สำนักงานเพื่อใช้สำหรับวิทยาลัยนานาชาติ จำนวน ๒๗ รายการ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ งานผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท นอร์ทเทอร์นซิสเต็มเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ,๒๒๙,๙๖๕.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการภาษา จำนวน ๑ ห้อง เพื่อใช้สำหรับวิทยาลัยนานาชาติ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ห้อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ,๔๖๘,๒๗๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นแปดพันสองร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๓. ครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะ จำนวน ๑๐ ห้อง เพื่อใช้สำหรับวิทยาลัยนานาชาติ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๐ ห้อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามบอสส์แอนด์ซัพพลาย (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ,๒๓๙,๗๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๔. ครุภัณฑ์ห้องประชุม จำนวน ๒ ห้อง เพื่อใช้สำหรับวิทยาลัยนานาชาติ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ ห้อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ออดิโอ อินโฟ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ,๘๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง


               ๕. ครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด เพื่อใช้สำหรับวิทยาลัยนานาชาติ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ งาน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ทีเอ็นเอส เน็ทเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒๓,๖๓๐.๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นสามพันหกร้อยสามสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๖. ครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้สำหรับวิทยาลัยนานาชาติ จำนวน ๑ งาน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ทีเอ็นเอส เน็ทเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ,๔๓๒,๒๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

 

 

                                                                           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชาตรี มณีโกศล)

                                                                               รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

                                                                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

 

ไฟล์แนบ ::

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5346341 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558