มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ภาควิชาดนตรีและศิลปะการแสดง และศูนย์ความเป็นเลิศด้านดนตรีและนาฏศิลป์ล้านนา มร.ชม. เชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษ "การศึกษาดนตรีวิทยา ในประเทศไทย"

12 ธันวาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

ภาควิชาดนตรีและศิลปะการแสดง

และศูนย์ความเป็นเลิศด้านดนตรีและนาฏศิลป์ล้านนา มร.ชม.

เชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษ "การศึกษาดนตรีวิทยา ในประเทศไทย"ภาควิชาดนตรีและศิลปะการแสดง และศูนย์ความเป็นเลิศด้านดนตรีและนาฏศิลป์ล้านนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษ "การศึกษาดนตรีวิทยา ในประเทศไทย" โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล ราชบัณฑิต อาศรมดนตรีวิทยา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล วันพุธ ที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้อง 29094 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่

ภาพ – ข่าว : อาจารย์สงกรานต์ สมจันทร์

                ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านดนตรีและนาฏศิลป์ล้านนา


 

................................................................................

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5339581 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558