มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มร.ชม. เปิดบ้านต้อนรับคณะครู – นักเรียน รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เยือนรั้วดำเหลืองศึกษาแหล่งเรียนรู้ภาควิชาคอมพิวเตอร์

22 ธันวาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

มร.ชม. เปิดบ้านต้อนรับคณะครู – นักเรียน รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

เยือนรั้วดำเหลืองศึกษาแหล่งเรียนรู้ภาควิชาคอมพิวเตอร์เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี คณบดี  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ คณะครูอาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยอาจารย์ ประจำภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมตอนรับ ณ ห้อง Mini Theater ชั้น 4 อาคารสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสที่ได้เดินทางมาศึกษาดูงาน เยี่ยมเยือนแหล่งเรียนรู้ของภาควิชาคอมพิวเตอร์ ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ กิจกรรมอบรมและศึกษาแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้มีความรู้ความเข้าใจและนำความรู้จากแหล่งเรียนรู้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ และแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน ในการนี้คณาจารย์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้แนะนำ หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศหลักสูตรการโปรแกรมและการรักษาความปลอดภัยบนเว็บ และหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา ให้กับ นักเรียนจำนวน 80 คน พร้อมทั้งนำนักเรียนเยี่ยมชม การดำเนินงานภายในอาคารสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ซึ่งเป็นแหล่งบริการด้านระบบสารสนเทศ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อศึกษาพื้นที่ในการปฏิบัติงานจริง ซึ่งเป็นการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม


ภาพ – ข้อมูล: อาจารย์ภาณุวัฒน์  สุวรรณกูล หัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


 

ประมวลภาพกิจกรรม >> Click    

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

  

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5339577 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558