มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมต้อนรับหัวหน้าทีมภาคเอกชนคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ หารือการก่อตั้งมูลนิธิสถาบันพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมแห่งประเทศไทย

29 ธันวาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ร่วมต้อนรับหัวหน้าทีมภาคเอกชนคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ  

หารือการก่อตั้งมูลนิธิสถาบันพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมแห่งประเทศไทย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ร่วมต้อนรับหัวหน้าทีมภาคเอกชนคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ                        

ร่วมหารือการก่อตั้งมูลนิธิสถาบันพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมแห่งประเทศไทย

 

ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย  ดร.ณรงค์ คองประเสริฐ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผศ.พรพิมล วงศ์สุข ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อ.อำนาจ โกวรรณ ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา และผศ.ดร.สุทธินันท์ ชื่นชม  ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี  หัวหน้าทีมภาคเอกชน คณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ พร้อมคณะ  ในโอกาสเยือนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เพื่อมอบของขวัญเนื่องในศุภาระดิถีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พุทธศักราช 2561 แก่คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และร่วมหารือการก่อตั้งมูลนิธิ   สถาบันพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมแห่งประเทศไทย ณ ห้องรับรอง อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560   ในการนี้คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ยังได้นำคณะคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และประชารัฐเยี่ยมชมพื้นที่บริเวณต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อวางแผนการดำเนินงาน  ณ อาคารสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อาคารสำนักงานอธิการบดี   และ อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งจะได้ร่วมประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม   ในระยะอันใกล้นี้

  
ภาพ – ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข้อมูล: งานเลขานุการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม >> Click    

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5257798 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558