มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ ม. ราชภัฏเชียงใหม่ ตระหนักถึงคุณค่าพลังงาน จัดรณรงค์โครงการ เปิดแอร์ไม่ปิดประตู กี่บีทียูก็ไม่เย็น

 

นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ ม. ราชภัฏเชียงใหม่ ตระหนักถึงคุณค่าพลังงาน

จัดรณรงค์โครงการ เปิดแอร์ไม่ปิดประตู กี่บีทียูก็ไม่เย็นนายศุภกิตต์ ใจพิมสว่าง ประธานโครงการ เปิดแอร์ไม่ปิดประตู กี่บีทียูก็ไม่เย็น เปิดเผยว่า นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้เล็งเห็นความสำคัญ  ของการอนุรักษ์พลังงาน โดยทำการสำรวจห้องเรียน และห้องสำนักงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   รวมถึงพฤติกรรมการใช้พลังงานของหน่วยงานองค์กรต่างๆ พบว่าหลายแห่ง มีปัญหาการไม่ปิดประตู ระหว่างเปิดเครื่องปรับอากาศทำให้สูญเสียอุณหภูมิ และส่งผลต่อระบบ กลไก ของเครื่องปรับอากาศทำให้ ส่งผลต่อปริมาณการใช้ไฟฟ้า ที่เพิ่มมากขึ้นดังนั้นนักศึกษารายวิชาการจัดกิจกรรมพิเศษ เพื่อการประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารองค์กร ภาควิชานิเทศศาสตร์ จึงได้เล็งเห็นปัญหาดังกล่าวและเป็นสื่อกลาง ในการรณรงค์ เพื่อลดการใช้พลังงาน ภายใต้โครงการ เปิดแอร์ไม่ปิดประตูกี่บีทียูก็ไม่เย็น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาบุคลากรและประชาชนเกิดการรับรู้ และเห็นคุณค่าของการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า มุ่งเน้นให้เกิดการสร้างค่านิยมในการใช้พลังงานอย่างถูกวิธี ตลอดจนสร้างจิตสำนึก และส่งเสริมให้นักศึกษาบุคลากรและประชาชนใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด

จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เครื่องปรับอากาศเพื่อลดการใช้พลังงาน ใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ลด ละ เลิก การใช้พลังงานสิ้นเปลือง ด้วยการปิดประตูทุกครั้งที่เปิดเครื่องปรับอากาศ ปรับอุณหภูมิที่ 25 องศา และปิดเครื่องปรับอากาศเมื่อไม่มีผู้อยู่ในห้อง หรือในอาคารเพื่อประหยัดพลังงานและลดปัญหาภาวะโลกร้อน
ภาพ – ข้อมูล: นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

 รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5257806 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558