มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สนองพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จำนวน 11 ราย

 


                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สนองพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จำนวน 11 ราย

                    ตามที่ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จำนวน 11 รายตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2555 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 นั้น เนื่องจาก กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวได้ดำรงตำแหน่งมาครบกำหนดตามวาระแล้วและที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ครั้งที่ 15/2558 และ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558 ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 มีมติเห็นชอบให้เสนอขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งผู้สมควรดำรงตำแหน่งใหม่รวม 11 รายดังนี้

                    1.นายทินกร นำบุญจิตต์                เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

                    2.นายธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์            เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

                    3.นายนิพนธ์ คำพา                       เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

                    4.นายบุญรัตน์ วงใหญ่                  เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

                    5.นายบุณวัฒน์ อัดชู                     เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

                    6.นายพิสิฏฐ์ โคตรสุโพธิ์               เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

                    7.นางวรรณวดี ม้าลำพอง                  เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

                    8.พลตำรวจโท วุฒิ วิทิตานนท์        เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

                    9.นายสัญชัย จตุรสิทธา                     เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

                    10.นางสาวสายสมร สร้อยอินต๊ะ     เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

                    11.นางอรวรรณ ชยางกูร                           เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

                    และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบ บังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไปแล้ว
บัดนี้ ได้มีพระราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ตามที่เสนอทุกรายครั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคมพุทธศักราช 2560 เป็นต้นไป

                    ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีสนองพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2561 โดยมี ดร.ถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยสมาชิกสภามหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว/ภาพ : วัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ มร.ชม.

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5244212 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558