มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ส่งมอบความสุขสู่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 โครงการ “เด็กชายแดนแผ่นดินไทย สืบสานพระราชปณิธานของพ่อ”

 


                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ส่งมอบความสุขสู่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 โครงการ “เด็กชายแดนแผ่นดินไทย สืบสานพระราชปณิธานของพ่อ”

                    อาจารย์ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานปล่อยขบวนคาราวานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อส่งมอบความสุขในการจัดกิจกรรมวันเด็กให้กับเยาวชน ในพื้นที่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ในโครงการ “เด็กชายแดนแผ่นดินไทย สืบสานพระราชปณิธานของพ่อ” ซึ่งได้ออกเดินทางไปจัดกิจกรรมในเขตพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม อำเภออมอ๋อย จังหวัดเชียงใหม่ และในเขตพื้นที่อำเภอสบเมย อำเภอปาย และอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน รวมจำนวนทั้งสิ้น 12 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านใหม่พัฒนาสันติ โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านแม่ลอง ศูนย์การเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านแม่ขอ ศูนย์การเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านแม่มุใน โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนรางวัลอินทิราคานธี โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนท่านผู้หญิงประไพ ศิวะโกเศศ ศูนย์การเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบางกอก เซฟ แชร์ริตี้(แม่หลองใต้) ศูนย์การเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านห้วยมะโอ โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนชมรมอนุรักษ์พุทธศิลป์ไทยอนุสรณ์(บ้านแสนคำลือ) โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนชมรมอนุรักษ์พุทธศิลป์ไทยอนุสรณ์2(บ้านปุงยาม) ศูนย์การเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านปายสองแง่ และศูนย์การเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ(บ้านน้ำบ่อสะเป่)

                    ทั้งนี้นอกจากการจัดกิจกรรมวันเด็ก ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ยังได้สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน ซึ่งเป็นเขตพื้นที่ดูแลของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่อีกด้วย

ข่าว : วัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ มร.ชม.
ภาพ : วัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ มร.ชม. / ทีมงานโครงการ “เด็กชายแดนแผ่นดินไทย สืบสานพระราชปณิธานของพ่อ”

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม

พิธีเปิด >> Click
โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านใหม่พัฒนาสันติ >> Click
ศูนย์การเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านแม่มุใน >> Click
โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนรางวัลอินทิราคานธี >> Click
โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนท่านผู้หญิงประไพ ศิวะโกเศศ >> Click
โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนชมรมอนุรักษ์พุทธศิลป์ไทยอนุสรณ์(บ้านแสนคำลือ) >> Click
โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนชมรมอนุรักษ์พุทธศิลป์ไทยอนุสรณ์2(บ้านปุงยาม) >> Click
ศูนย์การเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านปายสองแง่ >> Click


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5339558 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558