มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าใช้งานสื่อนวัตกรรมเพื่อการศึกษา องค์ความรู้ด้านศิลปะ วัฒนธรรม และงานวิจัย จำนวน 11 สื่อ

26 มกราคม 2561 โดย บัณฑิต นันทะเทศ
 

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าใช้งานสื่อนวัตกรรมเพื่อการศึกษา องค์ความรู้ด้านศิลปะ วัฒนธรรม และงานวิจัย จำนวน 11 สื่อ


สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ได้ดำเนินการโครงการจัดทำสื่อนวัตกรรมเพื่อการศึกษา เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยนำเอาองค์ความรู้อันทรงคุณค่า และมีประโยชน์ด้านศิลปวัฒนธรรมทางภาคเหนือ ล้านนา องค์ความรู้ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่มีความหลากหลาย ทั้งด้านภูมิปัญญา ด้านกรณีศึกษา ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน  มาจัดทำเป็นสื่อนวัตกรรมเพื่อการศึกษาในรูปแบบสื่อการเรียนรู้ อนิเมชั่น เพื่อเพิ่มเติมประสบการณ์ด้านการเรียนรู้ เผยแพร่และอนุรักษ์ อันจะเป็นประโยชน์ทั้งทางด้านวิชาการ วิชาชีพ รวมถึงต่อยอดไปยังองค์ความรู้ใหม่ต่อไป 
ทั้งนี้สามารถเข้าใช้งานสื่อฯ ได้ที่ http://www.lms.cmru.ac.th/knowledge/
สื่อนวัตกรรมเพื่อการศึกษาฯ จำนวน 11 สื่อ ประกอบด้วย
1. ใบลาน เรียบเรียงเนื้อหาโดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
2. เครื่องดนตรีพื้นเมืองล้านนา เรียบเรียงเนื้อหาโดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
3. การเพาะเห็ดถั่งเช่า ผู้วิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา ทะพิงค์แก
4. กลองบูชาในสังคมและวัฒนธรรมของชาวเชียงใหม่ ผู้วิจัย อาจารย์พรสวรรค์ จันทะวงศ์
5. การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นการละเล่นพื้นบ้าน “บะข่างโว่”ผู้วิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิรวรรณ บุญมี
6. การพัฒนาการเรียนรู้ของครูด้านการศึกษาพิเศษ โดยใช้เกมและการละเล่นพื้นบ้าน ผู้วิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกตุ อุทธโยธา
7. แนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มของอาหารท้องถิ่นภาคเหนือ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ผู้วิจัย อาจารย์พชรพร อากรสกุล  และ อาจารย์กันตา ตันนิยม
8. แนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรมดนตรีของชาวกะเหรี่ยงผู้วิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพชร นุตสาระ
9. ภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนากับการเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุผู้วิจัย อาจารย์ณัทธร สุขสีทอง
10. การสื่อสารศิลปะผ้าไหมสันกำแพง สู่การสร้างการตระหนักและสืบทอดวัฒนธรรม ผู้วิจัย อาจารย์วลัยพร สุพรรณ
11. การประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม ผู้วิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี และคณะ

ทั้งนี้สามารถเข้าใช้งานสื่อฯ ได้ที่ http://www.lms.cmru.ac.th/knowledge/

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5339581 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558