มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

รับสมัครนักศึกษา มร.ชม. เข้าร่วมโครงการครูอาสาในการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

30 มกราคม 2561 โดย วัชราวรรณ กันทา
 

รับสมัครนักศึกษา มร.ชม. เข้าร่วมโครงการครูอาสาในการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย

ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา 


ด้วยวัดพระธาตุดอยสุเทพ USA  รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา  ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการครูอาสาในการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้มีประสบการณ์ตรงในการเผยแพร่และเป็นอาสาสมัครสอนศิลปะและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ อีกทั้งเป็นการให้เด็กและเยาวชนไทยในต่างประเทศได้เรียนรู้วัฒนธรรมไทย ได้รับการปลูกฝังให้มีความสำนึกในความเป็นไทย อันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติในอนาคต

ทั้งนี้ ทางวัดพระธาตุดอยสุเทพ USA  รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา  มีความประสงค์จะมอบทุนให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน ๓ คน เพื่อเดินทางไปเผยแพร่ภาษาไทย ดนตรีไทย-ล้านนา  และศิลปะการแสดงไทย-ล้านนา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นระยะเวลา ๑ ปี (ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ – เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒) จึงขอประกาศรับสมัครนักศึกษาที่สนใจเดินทางไปเข้าร่วมโครงการดังกล่าว

ดังรายละเอียดต่อไปนี้

คุณสมบัติ

 • §  เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ชั้นปีที่ ๓ ขึ้นไป
 • §  มีความรู้ในด้านการสอนภาษาไทย และมีความสามารถในด้านการสอนดนตรีไทย และดนตรีล้านนา มีความสามารถในด้านการสอนนาฏศิลป์ไทย และศิลปะการแสดงล้านนา
 • §  ผู้สมัครชาย-หญิงไทย นับถือศาสนาพุทธ
 • §  มีความสามารถในการซ่อมเครื่องดนตรีได้ (สำหรับผู้มีความสามารถทางด้านดนตรีไทย-ล้านนา)
 • §  มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับสื่อสารได้
 • §  มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่มีโรคประจำตัว ไม่มีภาวะที่ต้องให้แพทย์ดูแลเป็นประจำ และผู้ผ่านการคัดเลือกต้องทำประกันสุขภาพ และอุบัติเหตุ
 • §  มีความอ่อนน้อมเข้ากับสังคมหรือผู้ร่วมงานได้ดี
 • §  มีความประพฤติเรียบร้อย มีความรับผิดชอบ เสียสละ อดทนในการทำงานเป็นหมู่คณะ มีมนุษยสัมพันธ์ดี อารมณ์หนักแน่น มั่นคง สามารถเป็นผู้นำหรือผู้ตามได้ มีวุฒิภาวะสมวัย  สามารถปรับตัวให้เผชิญกับปัญหาตามสภาพการณ์ที่พบระหว่างการปฏิบัติงานในต่างประเทศได้ และสามารถทำหน้าที่เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยได้
 • §  มีความสนใจและพร้อมในการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับชาวต่างประเทศ
 • §  ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องมุ่งหวังในการใช้ความสามารถของตนเองอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อพัฒนาและปลูกฝังความเป็นไทยให้กับเด็กไทยในต่างแดน

เงื่อนไขของทุน

 • §  นักศึกษาจะได้รับการสนับสนุนค่าเดินทางระหว่างประเทศ ค่าที่พัก ค่าอาหารและการสนับสนุนการเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมจากวัดพระธาตุดอยสุเทพ USA
 • §  นักศึกษาจะได้รับค่าเบี้ยเลี้ยงประมาณ คนละ ๑๐๐-๒๐๐ ดอลล่าร์สหรัฐต่อเดือน
 • §  นักศึกษาจะต้องชำระค่าดำเนินงานด้านวีซ่าด้วยตนเอง
 • §  นักศึกษาจะต้องพร้อมเดินทางเข้าร่วมโครงการเป็นระยะเวลา ๑ ปี ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ – เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ และต้องเดินทางกลับประเทศไทยทันทีหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ
 • §  ระหว่างพำนักอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา ไม่สามารถรับทำงานอื่นได้

หลักฐานการสมัคร

 • §  ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ  >> Click
 • §  รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป
 • §  สำเนาทะเบียนบ้าน
 • §  สำเนาบัตรประชาชน
 • §  เอกสารแสดงผลการเรียน (Transcript)

กำหนดรับสมัคร

 • §  ส่งหลักฐานการสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ชั้น ๑ อาคารเทพรัตนราชสุดา สอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์ ๐๕๓ – ๘๘๕๘๘๔
 • §  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑
 • §  การสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเอื้องมอนไข่ ชั้น ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ


รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5339590 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558