มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายภาพเพื่อสื่อสารตราสินค้าออนไลน์สำหรับผู้ประกอบการใหม่

28 กุมภาพันธ์ 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายภาพเพื่อสื่อสารตราสินค้าออนไลน์สำหรับผู้ประกอบการใหม่

 

          คณะวิทยาการจัดการมุ่งให้ความสำคัญกับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต แม้ว่าจะสำเร็จการศึกษาไปแล้ว โดยจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้แก่ศิษย์เก่า กลุ่มผู้ประกอบการใหม่ (Start up) เพื่อสร้างโอกาสในการสื่อสารธุรกิจผ่านสื่อออนไลน์

          อาจารย์ ดร.อรกัญญา  กาญจนธารากุล  รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการครั้งนี้ ให้รายละเอียดว่า ทางคณะฯตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาและเติมเต็ม ศักยภาพของศิษย์เก่าในด้านต่างๆ  เพื่อให้สามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันที่สื่อออนไลน์มีบทบาทสำคัญทั้งในฐานะช่องทางการจัดจำหน่าย  และการสื่อสารหระกว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภค  ฝ่ายพัฒนานักศึกษาได้จัดโครงการให้ความรู้ที่ทันสมัยต่อศิษย์เก่าและผู้สนใจอย่างต่อเนื่องตลอดมา  และในครั้งนี้จะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายภาพเพื่อการสื่อสารตราสินค้าทางสื่อออนไลน์สำหรับผู้ประกอบการใหม่ โดยสาเหตุที่มุ่งไปยังกลุ่มเป้าหมายศิษย์เก่าที่เป็นผู้ประกอบการใหม่เนื่องจาก เนื่องจากกลุ่มนี้กำลังเริ่มต้นธุรกิจความสามารถในการแข่งขันหรือต้นทุนทางการสื่อสารการตลาดอาจจะไม่เท่ากับธุรกิจที่เติบโตแล้ว  ดังนั้นคณะจึงมองว่าน่าจะเป็นโอกาสที่จะช่วยเหลือศิษย์เก่ารวมถึงประชาชนที่เริ่มทำธุรกิจและกำลังมองหาช่องทางที่จะสื่อสารตราสินค้าหรือบริการไปยังกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น เพื่อจะเป็นการต่อยอดทางธุรกิจและเพิ่มยอดขาย 

          โดยโครงการดังกล่าวนี้จะจัดขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561 ณ ร้านอาหารครัวโครงการหลวง ตำบลแม่เหี๊ยะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีทั้งภาคบรรยายเรื่องของการทำการตลาดออนไลน์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์ชวลิต  เตริยาภิรมย์  ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์ มาเป็นวิทยากร  จากนั้นจะเป็นส่วนของการฝึกปฏิบัติการจริงในการถ่ายภาพเพื่อสื่อสารทางสื่อออนไลน์  โดยมีอาจารย์กมลวรรธ สุจริต  อาจารย์ภาควิชานิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมทีมวิทยากรเป็นผู้ฝึกอบรม

 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครได้ที่ คุณจันทร์จิรา  ปัญญา  หมายเลขโทรศัพท์  053-885808 ในเวลาราชการการจัดโครงการในครั้งนี้นอกเหนือจากที่ผู้เข้าร่วมจะได้รับความรู้จากวิทยากรแล้วยังจะได้มีโอกาสพบปะศิษย์เก่าร่วมคณะและผู้ประกอบการใหม่ซึ่งเป็นโอกาสในการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจระหว่างกันและกัน  คณะวิทยาการจัดการหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปประยุกต์ใช้กับการดำเนินธุรกิจของผู้ที่เข้าร่วมโครงการ อีกทั้งจะเป็นช่องทางการสื่อสารระหว่างศิษย์เก่ากับคณะวิทยาการจัดการต่อไป

 

***สามารถสมัครออนไลน์ได้ตาม QR Code นี้
ภาพ – ข่าว : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5174621 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558