มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “ท้องถิ่นก้าวไกล ใส่ใจการสื่อสารองค์กร” รุ่นที่ 1

28 กุมภาพันธ์ 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “ท้องถิ่นก้าวไกล ใส่ใจการสื่อสารองค์กร” รุ่นที่ 1ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   ขอเชิญชวนผู้บริหาร - นัก PR - นักสื่อสารองค์กร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ท้องถิ่นก้าวไกล ใส่ใจการสื่อสารองค์กร” รุ่นที่ 1 ในวันที่ 7 - 8 เมษายน 2561 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ และสถานที่ศึกษาดูงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบในจังหวัดเชียงใหม่โดยผู้ร่วมโครงการต้องมีคุณสมบัติคือเป็นผู้บริหารองค์กรที่กำกับดูแลงานด้านการสื่อสารองค์กร-การประชาสัมพันธ์,ผู้ปฏิบัติหน้าที่สื่อสารองค์กร ประชาสัมพันธ์  องค์กรปกครองท้องถิ่นทั่วประเทศ รับสมัครจำนวน 100 คน

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โทรศัพท์ 091-542-9542 ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2561

ภาพ – ข่าว : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5174621 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558