มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาทัวร์นาเมนต์ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 8 University Sports Tournament of Chiang Mai 7th 2018 (USTCM 2018)

 


                    ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาทัวร์นาเมนต์ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 8 University Sports Tournament of Chiang Mai 7th 2018 (USTCM 2018)

                    เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2561 นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาทัวร์มาเมนต์ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 8 University Sports Tournament of Chiang Mai 7th 2018 (USTCM 2018) ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และผู้บริหารจากสถาบันต่างๆร่วมเข้าร่วมงานพิธีเปิดการแข่งขัน

                    การแข่งขันกีฬาทัวร์มาเม้นต์ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นการแข่งขันกีฬาของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ทั้ง 12 สถาบัน ที่ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา , มหาวิทยาลัยพายัพ , มหาวิทยาลัยฟาร์อิสเทอร์น , สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ , มหาวิทยาลัยแม่โจ้ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ , วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ , สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เชียงใหม่ , มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนาและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

                    ทั้งนี้เพื่อสร้างเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้การแข่งขันกีฬาเป็นสื่อกลางในการสร้างความสัมพันธ์ พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมนักกีฬาที่มีความสามารถได้มีการแข่งขันเพื่อแสดงความสามารถทางกีฬา เรียนรู้การมีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีความสมัครสมานสามัคคีระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่

ข่าว/ภาพ : วัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ มร.ชม.

ประมวลภาพกิจกรรม >> Click


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5174622 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558