มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีปฐมนิเทศและมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาโครงการความร่วมมือด้านวิชาการในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ประเทศญี่ปุ่น

10 พฤษภาคม 2561 โดย วัชราวรรณ กันทา
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีปฐมนิเทศและมอบทุนการศึกษา

แก่นักศึกษาโครงการความร่วมมือด้านวิชาการในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ประเทศญี่ปุ่น


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศและมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่จะเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับเมืองฮิกาชิกาวะ ประเทศญี่ปุ่น ในปีการศึกษา 2561 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาอาจารย์จากคณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมเอื้องฟ้ามุ่ย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

          สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดพิธีปฐมนิเทศและมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาตามโครงการความร่วมมือทางด้านวิชาการในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับเมืองฮิกาชิกาวะ ประเทศญี่ปุ่น ในปีการศึกษา 2561 ทั้งนี้ มีนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ จำนวน 5 คน ได้แก่ น.ส.นริศรา วังมะนาว นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร, น.ส.ศุภาพร เทียมใจ นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (พืชไร่), น.ส.จิตรานุช มณีสาร นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (พืชไร่), น.ส.ศิริลักษณ์ เขมราช นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (พืชไร่) และ น.ส.ลัดดาวรรณ นำนนท์ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ซึ่งจะมีกำหนดเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2561 และฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นระยะเวลา 1 เดือน ในการนี้ ผู้บริหารและอาจารย์จากคณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยังได้ให้โอวาทและให้คำแนะนำแก่นักศึกษา ทั้งในด้านของการดำเนินชีวิต การปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม การฝึกทักษะทางด้านภาษา ตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางฝึกประสบการณ์อีกด้วย  


ภาพ – ข่าว : นางสาววัชราวรรณ กันทา นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


ประมวลภาพกิจกรรม >> Click

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม+

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และ เป็นพลเมืองดี (ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5342884 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558