มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ สานต่อความร่วมมือทางวิชาการประเทศไต้หวัน มอบทุนแก่นักศึกษาก่อนเดินทางร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ National Chin-Yi University of Technology

13 พฤษภาคม 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

 

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ สานต่อความร่วมมือทางวิชาการประเทศไต้หวัน

มอบทุนแก่นักศึกษาก่อนเดินทางร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ National Chin-Yi University of Technology

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศ และมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาโครงการสานต่อความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับสถาบันการศึกษาในประเทศไต้หวัน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชวิทย์  นิลวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และอาจารย์เข้าร่วม เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมเอื้องสำเภางาม ชั้น 2 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ดำเนินโครงการสานต่อความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับสถาบันการศึกษาในประเทศไต้หวัน: กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการ   และเสริมประสบการณ์ ณ มหาวิทยาลัย National Chin-Yi University of Technology (NCUT)  ประเทศไต้หวัน (ระยะสั้น 1 เดือน)  เพื่อให้นักศึกษาจากคณะวิทยาการจัดการได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำกิจกรรมการเรียนการสอนกับนักศึกษาต่างสถาบัน การใช้ชีวิตในต่างประเทศ อันจะเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ที่ดีและเสริมสร้างการเรียนรู้ที่มีคุณค่าให้กับนักศึกษา  ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม   ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2561  โดยได้จัดต่อเนื่องในปีนี้เป็นปีที่ 7 

 

โดยมีนักศึกษาจำนวน 4 คนเข้าร่วมโครงการ ได้แก่

1.       นายณัฐกมล      แข็งแรง           หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2.       นายปกรณ์       กุณาศรี           หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

3.       นายณฐกร        สุฤทธิ์             หลักสูตรเศรษฐศาสตร์

4.       นางสาวธนัชชนก กันธะอุดม        หลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศ

 
ภาพ – ข้อมูล : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


ประมวลภาพกิจกรรม >> Click    

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

 

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5342884 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558