มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จับมือ 5 ราชภัฏ ร่วมลงนาม ICRU International Conference สร้างความร่วมมือในการเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งแรก ปี 2562 นี้

16 พฤษภาคม 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จับมือ 5 ราชภัฏ ร่วมลงนาม ICRU International Conference

สร้างความร่วมมือในการเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งแรก ปี 2562 นี้

 

                ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ในโอกาสร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ร่วมกันในนาม ICRU International Conference เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

          การจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ กำหนดจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 และเพื่อสนองพระราโชบายตามโครงการในพระราชดำริของรัชกาลที่ 10 สร้างความร่วมมือในการเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการในระดับนานาชาติรวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการในระดับนานาชาติ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยทุกปีของทั้ง 6 มหาวิทยาลัยโดยสลับกันเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดประชุมฯ และร่วมกันสนับสนุนด้านงบประมาณ กำลังคน  และทรัพยากรอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติให้ประสบความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ร่วมกัน โดยในการจัดประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 1 ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 17 – 19 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ นั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพหลัก โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงเกียรติระดับนานาชาติร่วมการประชุม

 


ภาพ – ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 


 ประมวลภาพกิจกรรม >> Click    

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5342884 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558