Thai  ENG

โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมวันครูโลก ปี 2557 (250)[ 29 ก.ย. 2557 ] โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาจารย์นิเทศก์สหกิจศึกษา เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน หลักสูตร “คณาจารย์นิเทศก์สหกิจศึกษา” รุ่นที่ 4 (298)[ 16 ก.ย. 2557 ]
 
   พิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 38 ประจำปี 2557 (7209)[ 2 ก.ย. 2557 ]
   ตารางเวลาการถ่ายรูปหมู่บัณฑิต รุ่นที่ 38 (1757)[ 29 ส.ค. 2557 ]
   กำหนดการรับชุดครุยบัณฑิต รุ่นที่ 38 (1774)[ 29 ส.ค. 2557 ]
   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดรับสมัครสอบและสอบคัดเลือก เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (6108)[ 31 ก.ค. 2557 ]
   แจ้งถึงนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ถึงแนวทางการขอผ่อนผัน การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 (นักศึกษาระดับปริญญาตรี) (1254)[ 18 ก.ค. 2557 ]
   สำนักวิทยบริการฯ ประกาศ เรื่อง ผู้ได้รับรางวัลการแข่งขันการสร้างผลงานด้านสื่อประชาสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน (407)[ 18 ก.ค. 2557 ]
   Test of Proficiency in korean The36th (3909)[ 8 ก.ค. 2557 ]
 อ่านทั้งหมด >>  
สอบราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า ๒,๗๐๐ Ansi Lumens จำนวน ๖๕ เครื่อง พร้อมติดตั้ง แบบมีเงื่อนไข (16)[ 21 ต.ค. 2557 ] ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ห้อง พร้อมติดตั้ง แบบมีเงื่อนไข ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่เริ่มวิจารณ์ 20/10/2557 วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ 27/10/2557 (22)[ 20 ต.ค. 2557 ]
 
   ร่างขอบเขตงาน (Tor) และเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงฝึกงานอุตสาหกรรมศิลป์ พร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 1 หลัง ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (40)[ 20 ต.ค. 2557 ]
   ประกาศเปลี่ยนแปลงประกาศประมูลขายทอดตลาดซากครุภัณฑ์ จำนวน 16 รายการ (24)[ 15 ต.ค. 2557 ]
   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบสูบน้ำ ศูนย์แม่ริม จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แบบมีเงื่อนไข ในราคาชุดละ 1,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 15-28 ตุลาคม 2557 (24)[ 15 ต.ค. 2557 ]
   ร่างขอบเขตงาน (TOR) และร่างเอกสารประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบสูบน้ำ ศูนย์แม่ริม จำนวน 1 รายการ ตั้งแต่วันที่ 8-13 ตุลาคม 2557 (40)[ 8 ต.ค. 2557 ]
   สอบราคาเช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน 2557 - วันที 30 กันยายน 2558 แบบมีเงื่อนไข (53)[ 30 ก.ย. 2557 ]
   ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบสูบน้ำ ศูนย์แม่ฮ่องสอนโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (49)[ 29 ก.ย. 2557 ]
   ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างโรงประกอบอาหาร จำนวน 1 หลัง ซื้อเอกสารในราคาชุดละ 100 บาท ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน -7 ตุลาคม 2557 (77)[ 26 ก.ย. 2557 ]
 อ่านทั้งหมด >>  
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2557 (1750)[ 25 ก.ค. 2557 ] ประกาศ วัน เวลา สถานที่สอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2557 (2181)[ 19 มิ.ย. 2557 ]
 
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2557 (2347)[ 16 มิ.ย. 2557 ]
   เปลี่ยนแปลงกำหนดการดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2557 (2799)[ 2 มิ.ย. 2557 ]
   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2557 (9145)[ 2 พ.ค. 2557 ]
   ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2557 (2053)[ 18 มี.ค. 2557 ]
   ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2557 (1035)[ 18 มี.ค. 2557 ]
   ประกาศสำนักวิทยบริการฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับคัดเลือกเพื่อรับจ้างวิเคราะห์และทำรายการทรัพยากรสารสนเทศ (395)[ 17 มี.ค. 2557 ]
   ประกาศสำนักวิทยบริการฯ เรื่อง การจัดจ้างการวิเคราะห์และทำรายการทรัพยากรสารสนเทศของหอสมุด (349)[ 12 มี.ค. 2557 ]
 อ่านทั้งหมด >>  
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2557 ภาพโดย งานประชาสัมพันธ์ (CMRU Photo Activities) (346)[ 17 ต.ค. 2557 ] โครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาจารย์นิเทศน์สหกิจศึกษาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน หลักสูตร คณาจารย์นิเทสก์สหกิจศึกษา รุ่นที่ 4 (47)[ 7 ต.ค. 2557 ]
 
   วันครูโลก (68)[ 6 ต.ค. 2557 ]
   เรือชนะคลื่น ราชภัฏเชียงใหม่ 2557 (224)[ 24 ก.ย. 2557 ]
   พิธีมอบมอบรางวัลผู้ใช้โปรแกรม Tell Me More Online ดีเด่น (102)[ 8 ก.ย. 2557 ]
   Big Cleaning Day ประจำปี 2557 (181)[ 29 ส.ค. 2557 ]
   จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษานานาชาติ โครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา ประจำปี 2557 (288)[ 18 ส.ค. 2557 ]
   การประกวดดาว-เดือน ประจำปี 2557 ภาพโดย งานประชาสัมพันธ์ (796)[ 1 ส.ค. 2557 ]
   พิธีบายศรีสู่ขวัญ "น้อมจิต วันทา บูชาครู กตัญญูกตเวทิตา" ภาพโดย งานประชาสัมพันธ์ (350)[ 1 ส.ค. 2557 ]
 อ่านทั้งหมด >>  
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   


   
   


คณะ หน่วยงาน บริการออนไลน์ อื่นๆ
คณะครุศาสตร์ 053-885500
คณะวิทยาศาสตร์ฯ 053-885600
คณะมนุษยศาสตร์ฯ 053-885700
คณะวิทยาการจัดการ 053-885800
คณะเทคโนฯการเกษตร 053-885400
วิทยาลัยนานาชาติ 053-885982
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 053-885458
adiCET 053-885871
บัณทิตวิทยาลัย 053-885990
สภามหาวิทยาลัย 053-885321
สำนักงานอธิการบดี 053-885314
สำนักส่งเสริมวิชาการฯ 053-885962
สำนักวิทยบริการฯ 053-885900
สถาบันภาษา ศิลปะฯ 053-885860
สถาบันวิจัยและพัฒนา 053-885950
งานบริหารงานบุคคล 053-885331
กองพัฒนานักศึกษา 053-885430
กองนโยบายและแผน 053-885370
ระบบสารสนเทศนักศึกษา 053-885962
ระบบลงทะเบียนนักศึกษา 053-885962
e-Learning 053-885934
e-Personnel 053-885937
e-Document 053-885936
e-Training 053-885924
Network 053-885933
CMRU On Demand 053-885938
CMRU IPTV 053-885933
พรบ.คอมพิวเตอร์
กฏระเบียบการใช้งานคอมพิวเตอร์
ดาวน์โหลดโลโก้มหาวิทยาลัย
ดาวน์โหลดฟอนท์แห่งชาติ
โครงการจัดการวัสดุรีไซเคิล
สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัย
แผนผังเว็บไซต์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์
จำนวนผู้เข้าชม คน   สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร. 0-5388-5555, โทรสาร. 0-5388-5319
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีโดยใช้ [IE9+, FIREFOX, CHROME]