Thai  ENG  China

โรงเรียนสาธิต

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับอุดมศึกษา (202)[ 1 ธ.ค. 2557 ] รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Asian Youth Forum (189)[ 1 ธ.ค. 2557 ]
 
   ขอเชิญผู้สนในเข้าร่วมโครงการอบรมและประกวดการผลิตสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ บนระบบ CMRU LMS (สำหรับผู้สอน) (140)[ 21 พ.ย. 2557 ]
   คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมวิชาการระดับชาติ "วิทยาการจัดการวิชาการ 2015" ระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2558 (210)[ 19 พ.ย. 2557 ]
   ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้ที่สนใจ สมัครเข้าอบรมศิลปวัฒนธรรมล้านนา จำนวน ๑๔ หลักสูตร (271)[ 17 พ.ย. 2557 ]
   ขอเชิญชวนศิษย์เก่าวิทยาลัยครู สถาบันราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมงาน "คืนสู่เหย้า ชาวดำ-เหลือง" ประจำปี 2557 (599)[ 11 พ.ย. 2557 ]
   ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญและพิธีเปิดนิทรรศการ เฉลิมฉลอง ครบรอบ 90 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย (687)[ 11 พ.ย. 2557 ]
   สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญร่วมงาน Book Fair 2014 เลือกซื้อหนังสือและร่วมกิจกรรม พบกับร้านค้าหนังสือและสำนักพิมพ์ชั้นนำ มากมาย (209)[ 10 พ.ย. 2557 ]
   ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม และประกวดการผลิตสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์บนระบบ CMRU LMS (153)[ 4 พ.ย. 2557 ]
 อ่านทั้งหมด >>  
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป แบบตั้งโต๊ะ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 6 เครื่อง พร้อมติดตั้ง (4)[ 19 ธ.ค. 2557 ] สอบราคาจ้างจัดทำแบบฟอร์มเอกสารสำคัญทางการศึกษา จำนวน 2 รายการ (2)[ 19 ธ.ค. 2557 ]
 
   ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้างจัดทำครุภัณฑ์เครื่องแต่งกาย จำนวน 3 รายการ (2)[ 19 ธ.ค. 2557 ]
   สอบราคาซื้อครุภัณฑ์รถตู้โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน (2)[ 19 ธ.ค. 2557 ]
   สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ พร้อมติดตั้ง เพื่อใช้สำหรับคณะเทคโนโลยีการเกษตร (1)[ 19 ธ.ค. 2557 ]
   สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องผสมอาหาร จำนวน 4 เครื่อง (1)[ 19 ธ.ค. 2557 ]
   ประกาศร่างขอบเขตงาน(TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต พร้อมรางระบายน้ำและเสาไฟฟ้า รับฟังคำวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 16-19 ธันวาคม 2557 (13)[ 16 ธ.ค. 2557 ]
   สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์ปริมาณกากและเยื่อใย จำนวน 1 เครื่อง (17)[ 16 ธ.ค. 2557 ]
   สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ตู้บ่มเพาะเชื้อทางนิเวศวิทยา (Ecological incubator) จำนวน 2 ตู้ (13)[ 16 ธ.ค. 2557 ]
 อ่านทั้งหมด >>  
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2557 (1251)[ 15 ธ.ค. 2557 ] ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2557 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 พ.ย.-2 ธ.ค. 57 (ทางไปรษณี)และ วันที่ 18 พ.ย. - 9 ธ.ค. 57 (ด้วยตนเอง) (5567)[ 13 พ.ย. 2557 ]
 
   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2557 (2530)[ 25 ก.ค. 2557 ]
   ประกาศ วัน เวลา สถานที่สอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2557 (2909)[ 19 มิ.ย. 2557 ]
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2557 (2807)[ 16 มิ.ย. 2557 ]
   เปลี่ยนแปลงกำหนดการดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2557 (2918)[ 2 มิ.ย. 2557 ]
   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2557 (9669)[ 2 พ.ค. 2557 ]
   ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2557 (2222)[ 18 มี.ค. 2557 ]
   ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2557 (1139)[ 18 มี.ค. 2557 ]
 อ่านทั้งหมด >>  
พิธีพุทธาภิเษกพระพุทธมหาโคตมมหามุณีศรีราชภัฏเชียงใหม่และพิธีมหาเทวาภิเษกองค์พระพิฆเนศวร เฉลิมฉลองครบรอบ 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (186)[ 27 พ.ย. 2557 ] พิธีเปิดงาน Book Fair 2014 (89)[ 14 พ.ย. 2557 ]
 
   สำนักวิทยบริการฯ ร่วมกับบริษัท TQM จัดงานรับมอบห้องสมุดสร้างสุข ณ บริเวณหน้าอาคารวิทยบริการ (111)[ 31 ต.ค. 2557 ]
   พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2557 ภาพโดย งานประชาสัมพันธ์ (CMRU Photo Activities) (813)[ 17 ต.ค. 2557 ]
   โครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาจารย์นิเทศน์สหกิจศึกษาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน หลักสูตร คณาจารย์นิเทสก์สหกิจศึกษา รุ่นที่ 4 (172)[ 7 ต.ค. 2557 ]
   วันครูโลก (181)[ 6 ต.ค. 2557 ]
   เรือชนะคลื่น ราชภัฏเชียงใหม่ 2557 (367)[ 24 ก.ย. 2557 ]
   พิธีมอบมอบรางวัลผู้ใช้โปรแกรม Tell Me More Online ดีเด่น (167)[ 8 ก.ย. 2557 ]
   Big Cleaning Day ประจำปี 2557 (296)[ 29 ส.ค. 2557 ]
 อ่านทั้งหมด >>  
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   


   
   


คณะ หน่วยงาน บริการออนไลน์ อื่นๆ
คณะครุศาสตร์ 053-885500
คณะวิทยาศาสตร์ฯ 053-885600
คณะมนุษยศาสตร์ฯ 053-885700
คณะวิทยาการจัดการ 053-885800
คณะเทคโนฯการเกษตร 053-885400
วิทยาลัยนานาชาติ 053-885982
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 053-885458
adiCET 053-885871
บัณทิตวิทยาลัย 053-885990
สภามหาวิทยาลัย 053-885321
สำนักงานอธิการบดี 053-885314
สำนักส่งเสริมวิชาการฯ 053-885962
สำนักวิทยบริการฯ 053-885900
สถาบันภาษา ศิลปะฯ 053-885860
สถาบันวิจัยและพัฒนา 053-885950
งานบริหารงานบุคคล 053-885331
กองพัฒนานักศึกษา 053-885430
กองนโยบายและแผน 053-885370
ระบบสารสนเทศนักศึกษา 053-885962
ระบบลงทะเบียนนักศึกษา 053-885962
e-Learning 053-885934
e-Personnel 053-885937
e-Document 053-885936
e-Training 053-885924
Network 053-885933
CMRU On Demand 053-885938
CMRU IPTV 053-885933
พรบ.คอมพิวเตอร์
กฏระเบียบการใช้งานคอมพิวเตอร์
ดาวน์โหลดโลโก้มหาวิทยาลัย
ดาวน์โหลดฟอนท์แห่งชาติ
โครงการจัดการวัสดุรีไซเคิล
สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัย
แผนผังเว็บไซต์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์
จำนวนผู้เข้าชม คน   สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร. 0-5388-5555, โทรสาร. 0-5388-5319
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีโดยใช้ [IE9+, FIREFOX, CHROME]