Thai  ENG  China

โรงเรียนสาธิต

ขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษา ภาคพิเศษ ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 (7)[ 1 ก.ค. 2558 ] ตรวจสอบห้องพบอาจารยที่ปรึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2558 (2 กรกฎาคม 2558) (17)[ 1 ก.ค. 2558 ]
 
   การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (157)[ 29 มิ.ย. 2558 ]
   รับสมัครสอบวัดระดับภาษาเกาหลี ครั้งที่ ๔๒ (620)[ 23 มิ.ย. 2558 ]
   แสดงความยินดีฮีโร่ซีเกมส์ (699)[ 18 มิ.ย. 2558 ]
   รายละเอียดกิจกรรมและแบบฟอร์มการส่งผลงาน โครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตและศูนย์ข้อมูลประชาคมอาเซียน (151)[ 17 มิ.ย. 2558 ]
   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ใช้เงินรายได้กว่า 150 ล้านบาท พัฒนาพื้นที่ ณ ศูนย์แม่ริม (สะลวง-ขี้เหล็ก) อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ (234)[ 14 มิ.ย. 2558 ]
   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณวงเงินกว่า 800 ล้านบาท สำหรับก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเพื่อขยายการจัดการศึกษา (229)[ 14 มิ.ย. 2558 ]
   สาวดำ-เหลือง คว้าทองซีเกมส์ ที่สิงคโปร์ (280)[ 9 มิ.ย. 2558 ]
 อ่านทั้งหมด >>  
สอบราคาจ้างปรับปรุงหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ (ระบบกันซึม) ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2558 (16)[ 29 มิ.ย. 2558 ] ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดซื้อเอกสารในราคาชุดละ 95,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 17-25 มิถุนายน 2558 (100)[ 17 มิ.ย. 2558 ]
 
   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมทางเท้าและรางระบายน้ำ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดซื้อเอกสารประกวดราคาในราคาชุดละ 500 บาท ตั้งแต่วันที่ 17-29 มิถุนายน 2558 (79)[ 17 มิ.ย. 2558 ]
   ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาจารย์หญิง อาคาร 1 ชั้น 1 และห้องน้ำหญิง อาคาร 4 ชั้น 1 (70)[ 17 มิ.ย. 2558 ]
   ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วรอบบริเวณอาคารที่พักอาศัยข้าราชการและบุคลากรของมหาวิทยาลัย (72)[ 16 มิ.ย. 2558 ]
   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 เครื่อง พร้อมติดตั้ง เพื่อใช้สำหรับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ครั้งที่ 2) (85)[ 15 มิ.ย. 2558 ]
   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์พัดลมไอเย็น จำนวน 18 เครื่อง (85)[ 15 มิ.ย. 2558 ]
   ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่่ากว่า 6,000 ซีซี จ่านวน 1 คัน (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (80)[ 15 มิ.ย. 2558 ]
   รับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (93)[ 15 มิ.ย. 2558 ]
 อ่านทั้งหมด >>  
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2558 (951)[ 22 พ.ค. 2558 ] ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง แก้ไขประกาศ (783)[ 10 พ.ค. 2558 ]
 
   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงาน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (1061)[ 6 พ.ค. 2558 ]
   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง วัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2558 (1128)[ 22 เม.ย. 2558 ]
   ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2558 (เพิ่มเติม) (852)[ 19 เม.ย. 2558 ]
   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่1/2558 (1088)[ 18 เม.ย. 2558 ]
   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2558 (3761)[ 17 มี.ค. 2558 ]
   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2558 (2273)[ 10 มี.ค. 2558 ]
   ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (2222)[ 27 ม.ค. 2558 ]
 อ่านทั้งหมด >>  
งานกีฬาสานสัมพันธ์บุคลากร เวียงละกอนเกมส์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (204)[ 20 พ.ค. 2558 ] พิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (659)[ 25 ก.พ. 2558 ]
 
   พิธีพุทธาภิเษกพระพุทธมหาโคตมมหามุณีศรีราชภัฏเชียงใหม่และพิธีมหาเทวาภิเษกองค์พระพิฆเนศวร เฉลิมฉลองครบรอบ 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (1117)[ 27 พ.ย. 2557 ]
   พิธีเปิดงาน Book Fair 2014 (575)[ 14 พ.ย. 2557 ]
   สำนักวิทยบริการฯ ร่วมกับบริษัท TQM จัดงานรับมอบห้องสมุดสร้างสุข ณ บริเวณหน้าอาคารวิทยบริการ (549)[ 31 ต.ค. 2557 ]
   พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2557 ภาพโดย งานประชาสัมพันธ์ (CMRU Photo Activities) (1857)[ 17 ต.ค. 2557 ]
   โครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาจารย์นิเทศน์สหกิจศึกษาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน หลักสูตร คณาจารย์นิเทสก์สหกิจศึกษา รุ่นที่ 4 (882)[ 7 ต.ค. 2557 ]
   วันครูโลก (916)[ 6 ต.ค. 2557 ]
   เรือชนะคลื่น ราชภัฏเชียงใหม่ 2557 (1107)[ 24 ก.ย. 2557 ]
 อ่านทั้งหมด >>  
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   


   
   


คณะ หน่วยงาน บริการออนไลน์ อื่นๆ
คณะครุศาสตร์ 053-885500
คณะวิทยาศาสตร์ฯ 053-885600
คณะมนุษยศาสตร์ฯ 053-885700
คณะวิทยาการจัดการ 053-885800
คณะเทคโนฯการเกษตร 053-885400
วิทยาลัยนานาชาติ 053-885982
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 053-885458
adiCET 053-885871
บัณทิตวิทยาลัย 053-885990
สภามหาวิทยาลัย 053-885321
สำนักงานอธิการบดี 053-885314
สำนักทะเบียนฯ 053-885962
สำนักหอสมุด 053-885900
สำนักศิลปะฯ 053-885860
สถาบันวิจัยและพัฒนา 053-885950
กองบริหารงานบุคคล 053-885331
กองพัฒนานักศึกษา 053-885430
กองนโยบายและแผน 053-885370
ระบบสารสนเทศนักศึกษา 053-885962
ระบบลงทะเบียนนักศึกษา 053-885962
e-Learning 053-885934
e-Personnel 053-885937
e-Document 053-885936
e-Training 053-885924
Network 053-885933
CMRU On Demand 053-885938
CMRU IPTV 053-885933
พรบ.คอมพิวเตอร์
กฏระเบียบการใช้งานคอมพิวเตอร์
ดาวน์โหลดโลโก้มหาวิทยาลัย
ดาวน์โหลดฟอนท์แห่งชาติ
โครงการจัดการวัสดุรีไซเคิล
สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัย
แผนผังเว็บไซต์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์
จำนวนผู้เข้าชม คน   สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร. 0-5388-5555, โทรสาร. 0-5388-5319
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีโดยใช้ [IE9+, FIREFOX, CHROME]