Thai  ENG

โรงเรียนสาธิต

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักแม่กองธรรมสนามหลวง จัดโครงการธรรมศึกษา ประจำปี 2557 (22)[ 29 ต.ค. 2557 ] เชิญศิษย์เก่าวิทยาลัยครูเชียงใหม่ ศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์ ราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมประชุมใหญ่และพบปะสังสรรค์ประจำปี ๒๕๕๗ (43)[ 27 ต.ค. 2557 ]
 
   สำนักวิทยบริการฯ เชิญร่วมงาน รับมอบห้องสมุดสร้างสุข 31 ตุลาคม 2557 ณ บริเวณหน้าอาคารวิทยบริการ (ห้องสมุด) (72)[ 24 ต.ค. 2557 ]
   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมวันครูโลก ปี 2557 (278)[ 29 ก.ย. 2557 ]
   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาจารย์นิเทศก์สหกิจศึกษา เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน หลักสูตร “คณาจารย์นิเทศก์สหกิจศึกษา” รุ่นที่ 4 (326)[ 16 ก.ย. 2557 ]
   พิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 38 ประจำปี 2557 (7468)[ 2 ก.ย. 2557 ]
   ตารางเวลาการถ่ายรูปหมู่บัณฑิต รุ่นที่ 38 (1776)[ 29 ส.ค. 2557 ]
   กำหนดการรับชุดครุยบัณฑิต รุ่นที่ 38 (1809)[ 29 ส.ค. 2557 ]
   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดรับสมัครสอบและสอบคัดเลือก เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (6428)[ 31 ก.ค. 2557 ]
 อ่านทั้งหมด >>  
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงฝึกงานอุตสาหกรรมศิลป์ พร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 1 หลัง ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเอกสารในราคาชุดละ 10,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2557 (3)[ 31 ต.ค. 2557 ] สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้สำหรับศูนย์พัฒนามนุษย์ และบุคคลที่มีความพิการ (10)[ 30 ต.ค. 2557 ]
 
   ประกาศ จ้างออกแบบปรับปรุงลานจอดรถและภูมิทัศน์บริเวณด้านข้างอาคารหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ (17)[ 28 ต.ค. 2557 ]
   ร่างขอบเขตงาน (TOR) และร่างเอกสารประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฐมวัย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (เริ่มรับฟังคำวิจารย์ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2557 สิ้นสุดการรับฟังคำวิจารย์ วันที่ 29 ตุลาคม 2557) (26)[ 24 ต.ค. 2557 ]
   สอบราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า ๒,๗๐๐ Ansi Lumens จำนวน ๖๕ เครื่อง พร้อมติดตั้ง แบบมีเงื่อนไข (43)[ 21 ต.ค. 2557 ]
   ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ห้อง พร้อมติดตั้ง แบบมีเงื่อนไข ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่เริ่มวิจารณ์ 20/10/2557 วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ 27/10/2557 (61)[ 20 ต.ค. 2557 ]
   ร่างขอบเขตงาน (Tor) และเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงฝึกงานอุตสาหกรรมศิลป์ พร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 1 หลัง ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (59)[ 20 ต.ค. 2557 ]
   ประกาศเปลี่ยนแปลงประกาศประมูลขายทอดตลาดซากครุภัณฑ์ จำนวน 16 รายการ (39)[ 15 ต.ค. 2557 ]
   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบสูบน้ำ ศูนย์แม่ริม จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แบบมีเงื่อนไข ในราคาชุดละ 1,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 15-28 ตุลาคม 2557 (34)[ 15 ต.ค. 2557 ]
 อ่านทั้งหมด >>  
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2557 (1841)[ 25 ก.ค. 2557 ] ประกาศ วัน เวลา สถานที่สอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2557 (2204)[ 19 มิ.ย. 2557 ]
 
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2557 (2407)[ 16 มิ.ย. 2557 ]
   เปลี่ยนแปลงกำหนดการดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2557 (2807)[ 2 มิ.ย. 2557 ]
   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2557 (9230)[ 2 พ.ค. 2557 ]
   ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2557 (2074)[ 18 มี.ค. 2557 ]
   ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2557 (1047)[ 18 มี.ค. 2557 ]
   ประกาศสำนักวิทยบริการฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับคัดเลือกเพื่อรับจ้างวิเคราะห์และทำรายการทรัพยากรสารสนเทศ (398)[ 17 มี.ค. 2557 ]
   ประกาศสำนักวิทยบริการฯ เรื่อง การจัดจ้างการวิเคราะห์และทำรายการทรัพยากรสารสนเทศของหอสมุด (351)[ 12 มี.ค. 2557 ]
 อ่านทั้งหมด >>  
สำนักวิทยบริการฯ ร่วมกับบริษัท TQM จัดงานรับมอบห้องสมุดสร้างสุข ณ บริเวณหน้าอาคารวิทยบริการ (3)[ 31 ต.ค. 2557 ] พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2557 ภาพโดย งานประชาสัมพันธ์ (CMRU Photo Activities) (511)[ 17 ต.ค. 2557 ]
 
   โครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาจารย์นิเทศน์สหกิจศึกษาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน หลักสูตร คณาจารย์นิเทสก์สหกิจศึกษา รุ่นที่ 4 (62)[ 7 ต.ค. 2557 ]
   วันครูโลก (84)[ 6 ต.ค. 2557 ]
   เรือชนะคลื่น ราชภัฏเชียงใหม่ 2557 (238)[ 24 ก.ย. 2557 ]
   พิธีมอบมอบรางวัลผู้ใช้โปรแกรม Tell Me More Online ดีเด่น (105)[ 8 ก.ย. 2557 ]
   Big Cleaning Day ประจำปี 2557 (190)[ 29 ส.ค. 2557 ]
   จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษานานาชาติ โครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา ประจำปี 2557 (296)[ 18 ส.ค. 2557 ]
   การประกวดดาว-เดือน ประจำปี 2557 ภาพโดย งานประชาสัมพันธ์ (817)[ 1 ส.ค. 2557 ]
 อ่านทั้งหมด >>  
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   


   
   


คณะ หน่วยงาน บริการออนไลน์ อื่นๆ
คณะครุศาสตร์ 053-885500
คณะวิทยาศาสตร์ฯ 053-885600
คณะมนุษยศาสตร์ฯ 053-885700
คณะวิทยาการจัดการ 053-885800
คณะเทคโนฯการเกษตร 053-885400
วิทยาลัยนานาชาติ 053-885982
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 053-885458
adiCET 053-885871
บัณทิตวิทยาลัย 053-885990
สภามหาวิทยาลัย 053-885321
สำนักงานอธิการบดี 053-885314
สำนักส่งเสริมวิชาการฯ 053-885962
สำนักวิทยบริการฯ 053-885900
สถาบันภาษา ศิลปะฯ 053-885860
สถาบันวิจัยและพัฒนา 053-885950
งานบริหารงานบุคคล 053-885331
กองพัฒนานักศึกษา 053-885430
กองนโยบายและแผน 053-885370
ระบบสารสนเทศนักศึกษา 053-885962
ระบบลงทะเบียนนักศึกษา 053-885962
e-Learning 053-885934
e-Personnel 053-885937
e-Document 053-885936
e-Training 053-885924
Network 053-885933
CMRU On Demand 053-885938
CMRU IPTV 053-885933
พรบ.คอมพิวเตอร์
กฏระเบียบการใช้งานคอมพิวเตอร์
ดาวน์โหลดโลโก้มหาวิทยาลัย
ดาวน์โหลดฟอนท์แห่งชาติ
โครงการจัดการวัสดุรีไซเคิล
สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัย
แผนผังเว็บไซต์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์
จำนวนผู้เข้าชม คน   สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร. 0-5388-5555, โทรสาร. 0-5388-5319
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีโดยใช้ [IE9+, FIREFOX, CHROME]