มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ให้นักศึกษาเลือก ในรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียน 3/2562 ทุกวิชา และรอการอนุมัติจากอาจารย์ผู้ดูแลกลุ่ม (อาจารย์ผู้สอน)


กรณีไม่พบข้อมูลรายวิชาหรือไม่ถูกต้องให้ติดต่อ คุณมารุต เปี่ยมเกตุ 0812939749, 0834700010, 0946262889
# รหัสวิชา ชื่อวิชา section อาจารย์ผู้สอน ภาค คณะ ลิงค์
1 PHYS6501 ฟิสิกส์สถานะของแข็ง 1 ผศ.ดร.จิตรกร กรพรม ภาคพิเศษ ป.โท บัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
2 PHYS5901 สัมมนาฟิสิกส์ 1 ผศ.ดร.ฉัตรชัย เครืออินทร์ , ผศ.ดร.จิราภรณ์ ปุณยวัจน์พรกุล ภาคพิเศษ ป.โท บัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
3 CHEM5901 สัมมนาเคมี 1 อ.ดร.พสุ ปราโมกข์ชน , อ.ดร.วรางคณา เขาดี ภาคปกติ ป.โท บัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
4 CHEM5802 เคมีศึกษาสมัยใหม่ 1 ผศ.ดร.อโนดาษ์ รัชเวทย์ ภาคปกติ ป.โท บัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
5 LSC 5202 เทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์ร่วมสมัย 1 ผศ.ดร.ภาณุพัฒน์ ชัยวร ภาคพิเศษ ป.โท บัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
6 LSC 5802 วิทยาศาสตร์ทั่วไปศึกษาสมัยใหม่ 1 ผศ.ดร.ภาณุพัฒน์ ชัยวร ภาคพิเศษ ป.โท บัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
7 PHYS5802 ฟิสิกส์ศึกษาสมัยใหม่ 1 อ.ดร.ชาญวิทย์ คำเจริญ ภาคพิเศษ ป.โท บัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
8 LA 1506 กฎหมายกับสังคม 1 **ไม่มีผู้สอน** ภาคเสาร์ - อาทิตย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
9 LA 2107 กฎหมายว่าด้วยการประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ 1 **ไม่มีผู้สอน** ภาคเสาร์ - อาทิตย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
10 LA 2108 กฎหมายว่าด้วยประกันภัย 1 **ไม่มีผู้สอน** ภาคเสาร์ - อาทิตย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
11 LA 2109 กฎหมายว่าด้วยตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด 1 **ไม่มีผู้สอน** ภาคเสาร์ - อาทิตย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
12 LA 3601 กฎหมายภาษีอากร 1 **ไม่มีผู้สอน** ภาคเสาร์ - อาทิตย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
13 LA 4607 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค 1 **ไม่มีผู้สอน** ภาคเสาร์ - อาทิตย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
14 TOUR1204 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับงานบริการ 1 1 อ.เกิดศิริ ชมภูกาวิน ภาคเสาร์ - อาทิตย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
15 CHN 2302 การอ่านภาษาจีน 2 1 **ไม่มีผู้สอน** ภาคปกติ ป.ตรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
16 TOUR2502 การจัดการงานแม่บ้าน 2 น.ส.เพียงอัปสร ยาปาน ภาคเสาร์ - อาทิตย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
17 THAI2204 ความคิดและการใช้วิจารณญาณทางภาษา 1 ผศ.ดร.กิตติพงษ์ วงศ์ทิพย์ ภาคเสาร์ - อาทิตย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
18 THAI3107 แบบเรียนภาษาไทย 1 ผศ.ดร.กิตติพงษ์ วงศ์ทิพย์ ภาคเสาร์ - อาทิตย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
19 CHN 2301 การอ่านภาษาจีน 1 1 ผศ.ดร.วรรณิดา ถึงแสง ภาคเสาร์ - อาทิตย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
20 CHN 2301 การอ่านภาษาจีน 1 2 ผศ.ดร.วรรณิดา ถึงแสง ภาคปกติ ป.ตรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
21 WMS 4801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพดนตรีสากล 1 ผศ.พรสวรรค์ จันทะวงศ์ ภาคปกติ ป.ตรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
22 SOC 2306 ความมั่นคงทางอาหารและพลังงานในชุมชน 1 อ.กมลาศ สาลี สุกัณศีล ภาคเสาร์ - อาทิตย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
23 ENG 1506 การอ่านภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 1 อ.เกศินี ศรีรัตน์ ภาคเสาร์ - อาทิตย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
24 ENG 1504 การฟังและพูดภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 1 อ.เกศินี ศรีรัตน์ ภาคปกติ ป.ตรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
25 TOUR3201 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 1 อ.งามนิจ แสนนำพล ภาคเสาร์ - อาทิตย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
26 TOUR3201 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 2 อ.งามนิจ แสนนำพล ภาคเสาร์ - อาทิตย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
27 TOUR1302 การใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารทางธุรกิจ 2 1 อ.งามนิจ แสนนำพล ภาคเสาร์ - อาทิตย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
28 CUL 3101 การสื่อความหมายทางวัฒนธรรม 1 อ.จักรินรัฐ นิยมค้า ภาคปกติ ป.ตรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
29 TOUR1105 อาหารไทยกับการท่องเที่ยว 1 อ.จารุณี ศรีบุรี ภาคเสาร์ - อาทิตย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
30 TOUR2502 การจัดการงานแม่บ้าน 1 อ.จารุณี ศรีบุรี ภาคเสาร์ - อาทิตย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
31 ENG 1603 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 2 อ.จุติญาณี เพิ่มทันจิตต์ ภาคเสาร์ - อาทิตย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
32 PA 4801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ 1 อ.ชัยรัตน์ นทีประสิทธิพร , อ.ดร.จตุพร เสถียรคง , ผศ.รักฎา เมธีโภคพงษ์ ภาคเสาร์ - อาทิตย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
33 SOC 4306 การพัฒนาภูมิภาคอาเซียนเปรียบเทียบ 1 อ.ฐากูร ข่าขันมะลี ภาคเสาร์ - อาทิตย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
34 THAI3308 วรรณกรรมวิจารณ์ 1 อ.ฑัตจยศพล ธนธุวานันท์ ภาคเสาร์ - อาทิตย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
35 LA 2110 กฎหมายลักษณะครอบครัว 1 อ.ณฐ นารินทร์ ภาคเสาร์ - อาทิตย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
36 TMU 3316 เครื่องดีดไทย 6 1 อ.ณัฐนรี รัตนสวัสดิ์ ภาคปกติ ป.ตรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
37 THAI3306 วรรณกรรมท้องถิ่น 1 อ.สุดธิดา สวนประดิษฐ์ ภาคเสาร์ - อาทิตย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
38 TOUR3302 ภาษาจีนเพื่องานมัคคุเทศก์ 1 อ.ดร.กิติญา ชูวิทย์เจริญกิจ ภาคเสาร์ - อาทิตย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
39 CHN 1103 ระบบเสียงภาษาจีนกลาง 1 อ.ดร.กิติญา ชูวิทย์เจริญกิจ ภาคปกติ ป.ตรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
40 ENG 1603 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 1 อ.ดร.เกียรติชัย สายตาคำ ภาคเสาร์ - อาทิตย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
41 ENG 1215 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษระดับกลาง 1 อ.ดร.ขวัญหทัย กวดนอก ภาคเสาร์ - อาทิตย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
42 PA 2207 ธรรมาภิบาลและจิตสำนึกสาธารณะ 1 อ.ดร.จุไรรัตน์ จุลจักรวัฒน์ ภาคเสาร์ - อาทิตย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
43 SOC 4303 การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน 1 อ.ดร.ชุติวลัญชน์ เสมมหาศักดิ์ ภาคเสาร์ - อาทิตย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
44 PA 1202 องค์การและการจัดการภาครัฐ 1 อ.ดร.ณัฐกร วิทิตานนท์ ภาคเสาร์ - อาทิตย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
45 ENG 2216 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษระดับสูง 1 อ.ดร.ธนางกูร ขำศรี ภาคปกติ ป.ตรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
46 CHN 3601 การแปลภาษาจีน 1 1 อ.ดร.ประนอม ลำงาม ภาคปกติ ป.ตรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
47 CHN 4101 ภาษาจีนระดับสูง 1 1 อ.ดร.ประนอม ลำงาม ภาคปกติ ป.ตรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
48 CHN 4102 ภาษาจีนระดับสูง 2 1 อ.ดร.ประนอม ลำงาม ภาคปกติ ป.ตรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
49 CHN 1202 การฟังและการพูดภาษาจีน 2 1 อ.ดร.พัศศ์ ผณิณศวรสกุล ภาคเสาร์ - อาทิตย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
50 CHN 2101 ภาษาจีนระดับต้น 3 1 อ.ดร.พัศศ์ ผณิณศวรสกุล ภาคปกติ ป.ตรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
51 CHN 3102 ภาษาจีนระดับกลาง 2 1 อ.ดร.พัศศ์ ผณิณศวรสกุล ภาคปกติ ป.ตรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
52 KOR 4801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาเกาหลี 1 อ.ดร.ภาวนา เพ็ชรพราย ภาคปกติ ป.ตรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
53 KOR 4801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาเกาหลี 2 อ.ดร.ภาวนา เพ็ชรพราย ภาคปกติ ป.ตรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
54 ENG 2305 การวิเคราะห์วรรณกรรม 1 อ.ดร.รชฏ นุเสน ภาคปกติ ป.ตรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
55 ENG 2401 ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศเจ้าของภาษาอังกฤษ 1 อ.ดร.รชฏ นุเสน ภาคปกติ ป.ตรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
56 ENG 2402 ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศสหราชอาณาจักรและประเทศสหรัฐอเมริกา 1 อ.ดร.รชฏ นุเสน ภาคปกติ ป.ตรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
57 ENG 1502 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 1 อ.ดร.รณวีร์ พาผล ภาคเสาร์ - อาทิตย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
58 ENG 1602 ภาษาอังกฤษสำหรับศิลปศาสตร์ 1 อ.ดร.รณวีร์ พาผล ภาคปกติ ป.ตรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
59 ENG 2107 วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ 1 1 อ.ดร.รณวีร์ พาผล ภาคปกติ ป.ตรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
60 ENG 3203 การฟังและพูด 4 1 อ.ดร.รณวีร์ พาผล ภาคปกติ ป.ตรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
61 SOC 4901 สัมมนาการพัฒนาชุมชน 1 อ.ดร.ลัดดา ประสพสมบัติ ภาคเสาร์ - อาทิตย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
62 ENG 3213 การเขียนเชิงวิชาการ 1 อ.นันทิยา ศิลาชัย ภาคปกติ ป.ตรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
63 ENG 3214 การเขียน 3 1 อ.นันทิยา ศิลาชัย ภาคปกติ ป.ตรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
64 LA 4801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักกฎหมาย 1 อ.นิมิต วุฒิอินทร์ ภาคเสาร์ - อาทิตย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
65 TOUR2105 ภูมิศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว 1 อ.ปิยวดี นิลสนธิ ภาคเสาร์ - อาทิตย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
66 SOC 1202 จริยธรรมสำหรับนักพัฒนา 1 อ.เปรมวดี กิรวาที ภาคเสาร์ - อาทิตย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
67 ANTH1102 หลักมานุษยวิทยา 1 อ.เปรมวดี กิรวาที ภาคปกติ ป.ตรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
68 THAI3215 ภาษาไทยเพื่อการปฏิบัติงานในองค์กร 1 อ.พงศ์ฐิติ พัสอ๋อง ภาคเสาร์ - อาทิตย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
69 SOC 2302 การบริหารงานพัฒนาชุมชน 1 อ.พจนา มณฑีรรัตน์ ภาคเสาร์ - อาทิตย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
70 SOC 4302 องค์กรและเครือข่ายในงานพัฒนาชุมชน 1 อ.พจนา มณฑีรรัตน์ ภาคปกติ ป.ตรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
71 ENG 2301 วรรณคดีภาษาอังกฤษเบื้องต้น 1 อ.พรรษกร ชาตรีภิญโญ ภาคปกติ ป.ตรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
72 ENG 3310 วรรณกรรมตะวันตกร่วมสมัย 1 อ.พะเยา นุเสน ภาคปกติ ป.ตรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
73 PA 2210 การวางแผนการบริหาร 1 อ.พัชราพรรณ ชอบธรรม ภาคเสาร์ - อาทิตย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
74 PA 2210 การวางแผนการบริหาร 2 อ.พัชราพรรณ ชอบธรรม ภาคเสาร์ - อาทิตย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
75 LA 1604 กฎหมายธุรกิจ 1 อ.พินิจนันท์ พรหมารัตน์ ภาคเสาร์ - อาทิตย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
76 CUL 3107 ทักษะคอมพิวเตอร์เพื่องานทางวัฒนธรรม 1 อ.พิสุทธิลักษณ์ บุญโต ภาคปกติ ป.ตรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
77 CUL 4902 การวิจัยวัฒนธรรม 1 อ.พิสุทธิลักษณ์ บุญโต ภาคปกติ ป.ตรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
78 ENG 1601 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์ 1 อ.ภัทรกมล รักสวน ภาคเสาร์ - อาทิตย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
79 ENG 4811 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 อ.ภัทรกมล รักสวน ภาคปกติ ป.ตรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
80 WMS 2353 คีย์บอร์ด 3 1 อ.มณฑิรา ศิริสว่าง ภาคปกติ ป.ตรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
81 WMS 3106 ภาษาอังกฤษสำหรับนักดนตรี 1 อ.มณฑิรา ศิริสว่าง ภาคปกติ ป.ตรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
82 WMS 4108 รูปแบบและการวิเคราะห์ดนตรีตะวันตก 1 อ.มณฑิรา ศิริสว่าง ภาคปกติ ป.ตรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
83 TOUR4801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 1 อ.มณวิภา ยาเจริญ ภาคเสาร์ - อาทิตย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
84 CHN 3101 ภาษาจีนระดับกลาง 1 1 อ.เมษา มหาวรรณ์ ภาคปกติ ป.ตรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
85 LA 2202 กฎหมายอาญา 2:ภาคความผิด 1 1 อ.ยุทธนา โพธิ์ทองสุนันท์ ภาคเสาร์ - อาทิตย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
86 JPN 1501 ญี่ปุ่นศึกษา 1 1 อ.วทัญญู ศรีอุทัย ภาคเสาร์ - อาทิตย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
87 JPN 4801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาญี่ปุ่น 1 อ.วทัญญู ศรีอุทัย ภาคปกติ ป.ตรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
88 TOUR2401 ภูมิศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว 1 อ.วรวิทย์ ศุภวิมุติ ภาคเสาร์ - อาทิตย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
89 TOUR2401 ภูมิศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว 2 อ.วรวิทย์ ศุภวิมุติ ภาคเสาร์ - อาทิตย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
90 LA 2508 หลักกฎหมายรัฐธรรมนูญ 1 อ.วศิน ยิ้มแย้ม ภาคเสาร์ - อาทิตย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
91 CUL 2210 โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ในประเทศไทย 2 1 อ.วาทินี คุ้มแสง ภาคปกติ ป.ตรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
92 CUL 2504 ภาษาล้านนา 1 อ.วิชญา มาแก้ว ภาคปกติ ป.ตรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
93 CHN 1102 ภาษาจีนระดับต้น 2 1 อ.วุฒิชัย สืบสอน ภาคปกติ ป.ตรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
94 LA 4603 กฎหมายแรงงานและวิธีพิจารณาคดีในศาลแรงงาน 1 อ.เวียง ขวัญอ้นอินทร์ ภาคเสาร์ - อาทิตย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
95 TMU 3109 การวิเคราะห์เพลงไทย 1 1 อ.สงกรานต์ สมจันทร์ ภาคปกติ ป.ตรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
96 TMU 4145 หลักการเขียนรายงานดนตรีไทย 1 อ.สงกรานต์ สมจันทร์ ภาคปกติ ป.ตรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
97 THAI2408 ภาษากับสังคม 1 อ.สุชาดา เกียรติยุทธชาติ ภาคเสาร์ - อาทิตย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
98 THAI4310 วรรณกรรมเปรียบเทียบ 1 อ.สุดธิดา สวนประดิษฐ์ ภาคเสาร์ - อาทิตย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
99 FR 1102 รูปและการใช้ภาษาฝรั่งเศส 2 1 อ.สุทธินี เดชารัตน์ ภาคปกติ ป.ตรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
100 TOUR1305 ภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับธุรกิจโรงแรม 1 อ.สุนิศา เฟรนเซิ้ล ภาคเสาร์ - อาทิตย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
101 TOUR1305 ภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับธุรกิจโรงแรม 2 อ.สุนิศา เฟรนเซิ้ล ภาคเสาร์ - อาทิตย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
102 SOC 2103 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 1 อ.สุรสิงห์ แสงโสด ภาคปกติ ป.ตรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
103 SOC 2301 กระบวนการพัฒนาชุมชน 1 อ.สุรสิงห์ แสงโสด ภาคปกติ ป.ตรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
104 WMS 2333 เครื่องลมไม้ 3 1 อ.อิศรากร พัลวัลย์(103) ภาคปกติ ป.ตรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
105 THAI3209 การเขียนภาคนิพนธ์ 1 อ.อิสริยาภรณ์ แสงปัญญา ภาคเสาร์ - อาทิตย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
106 THAI4802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางภาษาไทย 1 อ.อิสริยาภรณ์ แสงปัญญา ภาคเสาร์ - อาทิตย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
107 THAI3415 ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ 1 อ.อิสริยาภรณ์ แสงปัญญา ภาคเสาร์ - อาทิตย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
108 JPN 1101 ภาษาญี่ปุ่น 1 1 อ.อุรพล แดนโพธิ์ ภาคเสาร์ - อาทิตย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
109 TOUR3301 ภาษาญี่ปุ่นเพื่องานมัคคุเทศก์ 1 อ.อุรพล แดนโพธิ์ ภาคเสาร์ - อาทิตย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
110 BCOM4901 โครงงานทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 1 **ไม่มีผู้สอน** ภาคเสาร์ - อาทิตย์ วิทยาการจัดการ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
111 MGT 4801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ 1 ผศ.จิรวรรณ บุญมี ภาคศุกร์ - เสาร์ - อาทิตย์ วิทยาการจัดการ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
112 MGT 4801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ 1 ผศ.จิรวรรณ บุญมี ภาคเสาร์ - อาทิตย์ วิทยาการจัดการ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
113 MGT 4801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ 2 ผศ.จิรวรรณ บุญมี ภาคเสาร์ - อาทิตย์ วิทยาการจัดการ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
114 ACC 3205 โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี 1 ผศ.ดร.กมลทิพย์ คำใจ ภาคปกติ ป.ตรี วิทยาการจัดการ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
115 ACC 3102 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 1 ผศ.ดร.กมลทิพย์ คำใจ ภาคเสาร์ - อาทิตย์ วิทยาการจัดการ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
116 ACC 4203 การบัญชีเฉพาะกิจการ 1 ผศ.ดร.กรวีร์ ชัยอมรไพศาล ภาคปกติ ป.ตรี วิทยาการจัดการ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
117 ACC 4907 สัมมนาการบัญชี 1 ผศ.ดร.กรวีร์ ชัยอมรไพศาล ภาคเสาร์ - อาทิตย์ วิทยาการจัดการ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
118 BCOM1601 หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 1 ผศ.ดร.กัลยา ใจรักษ์ ภาคเสาร์ - อาทิตย์ วิทยาการจัดการ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
119 BCOM3201 การวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 1 ผศ.ดร.กัลยา ใจรักษ์ ภาคเสาร์ - อาทิตย์ วิทยาการจัดการ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
120 BCOM4802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 ผศ.ดร.กัลยา ใจรักษ์ ภาคเสาร์ - อาทิตย์ วิทยาการจัดการ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
121 MGT 3107 การจัดการธุรกิจขนาดย่อมสำหรับผู้ประกอบการ 1 ผศ.ดร.กาญจนา สุระ ภาคเสาร์ - อาทิตย์ วิทยาการจัดการ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
122 MGT 1101 องค์การและการจัดการ 1 ผศ.ดร.พนิดา สัตโยภาส ภาคปกติ ป.ตรี วิทยาการจัดการ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
123 ECON4804 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเศรษฐศาสตร์ 1 ผศ.ดร.มัทนา อินใชย ภาคปกติ ป.ตรี วิทยาการจัดการ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
124 ACC 4104 ทฤษฎีบัญชี 1 ผศ.พิกุล พงษ์กลาง ภาคเสาร์ - อาทิตย์ วิทยาการจัดการ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
125 ACC 2101 การบัญชีขั้นกลาง 1 1 ผศ.พิกุล พงษ์กลาง ภาคเสาร์ - อาทิตย์ วิทยาการจัดการ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
126 ACC 3103 ระบบบัญชี การควบคุมและการตรวจสอบภายใน 1 ผศ.พุทธมน สุวรรณอาสน์ ภาคเสาร์ - อาทิตย์ วิทยาการจัดการ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
127 ACC 4202 การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ 1 ผศ.พุทธมน สุวรรณอาสน์ ภาคปกติ ป.ตรี วิทยาการจัดการ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
128 MGT 3201 การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน 1 ผศ.เพียงตะวัน พลอาจ ภาคปกติ ป.ตรี วิทยาการจัดการ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
129 MK 4802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการตลาด 1 ผศ.มานพ ชุ่มอุ่น ภาคศุกร์ - เสาร์ - อาทิตย์ วิทยาการจัดการ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
130 MK 4802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการตลาด 1 ผศ.มานพ ชุ่มอุ่น ภาคเสาร์ - อาทิตย์ วิทยาการจัดการ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
131 ACC 4801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี 1 ผศ.รัชนีกร ปัญญา ภาคเสาร์ - อาทิตย์ วิทยาการจัดการ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
132 ACC 4802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี 1 ผศ.รัชนีกร ปัญญา ภาคเสาร์ - อาทิตย์ วิทยาการจัดการ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
133 CA 4801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ 1 ผศ.ศิรสา สอนศรี ภาคเสาร์ - อาทิตย์ วิทยาการจัดการ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
134 CA 4801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ 2 ผศ.ศิรสา สอนศรี ภาคเสาร์ - อาทิตย์ วิทยาการจัดการ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
135 MGT 1104 การประกันภัย 1 ผศ.ศิริจันทร์ เชื้อสุวรรณ ภาคเสาร์ - อาทิตย์ วิทยาการจัดการ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
136 CA 3403 การผลิตรายการข่าวทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 1 ผศ.ศุภณิช จันทร์สอง ภาคเสาร์ - อาทิตย์ วิทยาการจัดการ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
137 ECON3901 ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ 1 รศ.ดร.วีระศักดิ์ สมยานะ ภาคปกติ ป.ตรี วิทยาการจัดการ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
138 ECON3214 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 1 รศ.พิไล เลิศพงศ์พิรุฬห์ ภาคปกติ ป.ตรี วิทยาการจัดการ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
139 CA 2107 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 1 อ.กมลวรรธ สุจริต ภาคเสาร์ - อาทิตย์ วิทยาการจัดการ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
140 CA 2302 การถ่ายภาพวารสารศาสตร์ 1 อ.กมลวรรธ สุจริต ภาคเสาร์ - อาทิตย์ วิทยาการจัดการ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
141 IB 4801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจระหว่างประเทศ 1 อ.กิติยาภรณ์ อินธิปีก ภาคเสาร์ - อาทิตย์ วิทยาการจัดการ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
142 IB 2202 การส่งเสริมส่งออกและข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ 1 อ.กิติยาภรณ์ อินธิปีก ภาคปกติ ป.ตรี วิทยาการจัดการ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
143 ACC 4201 การสอบบัญชี 1 อ.กิรณา ยี่สุ่นแซม ภาคเสาร์ - อาทิตย์ วิทยาการจัดการ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
144 FB 1101 การเงินธุรกิจ 1 อ.กิรณา ยี่สุ่นแซม ภาคปกติ ป.ตรี วิทยาการจัดการ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
145 BCOM1601 หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 2 อ.กุสุมา สีดาเพ็ง ภาคเสาร์ - อาทิตย์ วิทยาการจัดการ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
146 BCOM4201 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์ 1 อ.กุสุมา สีดาเพ็ง ภาคเสาร์ - อาทิตย์ วิทยาการจัดการ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
147 BCOM4903 สัมมนาทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 อ.กุสุมา สีดาเพ็ง ภาคเสาร์ - อาทิตย์ วิทยาการจัดการ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
148 ECON1103 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 1 อ.เกศิณี ชัยยา ภาคเสาร์ - อาทิตย์ วิทยาการจัดการ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
149 BCOM3503 การพัฒนาโปรแกรมบนเว็บไซต์เพื่องานทางธุรกิจ 2 1 อ.ชัยวิชิต ไพรินทราภา ภาคเสาร์ - อาทิตย์ วิทยาการจัดการ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
150 BCOM3603 ความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 1 อ.ชัยวิชิต ไพรินทราภา ภาคเสาร์ - อาทิตย์ วิทยาการจัดการ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
151 BCOM2201 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่องานธุรกิจ 1 อ.ชัยวิชิต ไพรินทราภา , อ.อุบลวรรณา เกษตรเอี่ยม ภาคเสาร์ - อาทิตย์ วิทยาการจัดการ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
152 ACC 3202 การภาษีอากร 2 1 อ.ชุลีกาญจน์ ไชยเมืองดี ภาคเสาร์ - อาทิตย์ วิทยาการจัดการ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
153 ACC 4301 รายงานการเงินและวิเคราะห์งบการเงิน 1 อ.ชุลีกาญจน์ ไชยเมืองดี ภาคเสาร์ - อาทิตย์ วิทยาการจัดการ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
154 CA 2103 ศิลปะการพูดและเทคนิคการนำเสนอ 1 อ.เชิงขวัญ ดวงทิพย์ ภาคเสาร์ - อาทิตย์ วิทยาการจัดการ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
155 MK 3210 การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 1 อ.ดร.จินดาภา ศรีสำราญ ภาคเสาร์ - อาทิตย์ วิทยาการจัดการ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
156 MK 3303 การจัดการตราสินค้า 1 อ.ดร.จินดาภา ศรีสำราญ ภาคเสาร์ - อาทิตย์ วิทยาการจัดการ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
157 HRM 1101 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 1 อ.ดร.ดรุชา รัตนดำรงอักษร ภาคเสาร์ - อาทิตย์ วิทยาการจัดการ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
158 BCOM4604 โครงงานทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 อ.ดร.รัฐ ใจรักษ์ ภาคศุกร์ - เสาร์ - อาทิตย์ วิทยาการจัดการ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
159 ACC 1104 การบัญชีการเงิน 1 อ.ดร.วิภาวี ศรีคะ ภาคปกติ ป.ตรี วิทยาการจัดการ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
160 MGT 2103 การบริหารการผลิตและการดำเนินงาน 1 อ.ดร.อาชวิน ใจแก้ว ภาคเสาร์ - อาทิตย์ วิทยาการจัดการ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
161 MGT 2106 การวางแผนและการบริหารโครงการ 1 อ.ดร.อาชวิน ใจแก้ว ภาคเสาร์ - อาทิตย์ วิทยาการจัดการ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
162 MGT 2106 การวางแผนและการบริหารโครงการ 2 อ.ดร.อาชวิน ใจแก้ว ภาคเสาร์ - อาทิตย์ วิทยาการจัดการ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
163 MGT 1101 องค์การและการจัดการ 1 อ.ทรงเกียรติ สังฆมณี ภาคเสาร์ - อาทิตย์ วิทยาการจัดการ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
164 MGT 1101 องค์การและการจัดการ 2 อ.ทรงเกียรติ สังฆมณี ภาคเสาร์ - อาทิตย์ วิทยาการจัดการ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
165 HRM 3101 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 1 อ.ธัญญ์ฐิตา สถิรไชยวิทย์ ภาคปกติ ป.ตรี วิทยาการจัดการ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
166 HRM 2103 พฤติกรรมองค์การ 1 อ.ประทานพร สุรินต๊ะ ภาคปกติ ป.ตรี วิทยาการจัดการ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
167 HRM 2103 พฤติกรรมองค์การ 1 อ.ประทานพร สุรินต๊ะ ภาคเสาร์ - อาทิตย์ วิทยาการจัดการ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
168 HRM 2103 พฤติกรรมองค์การ 3 อ.ประทานพร สุรินต๊ะ ภาคเสาร์ - อาทิตย์ วิทยาการจัดการ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
169 MGT 4101 จริยธรรมทางธุรกิจ 3 อ.ปียารัตน์ ศรีศักดา ภาคเสาร์ - อาทิตย์ วิทยาการจัดการ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
170 MGT 4905 การวิจัยทางธุรกิจ 1 อ.ปียารัตน์ ศรีศักดา ภาคเสาร์ - อาทิตย์ วิทยาการจัดการ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
171 CA 1107 ศิลปะการใช้ภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร์ 1 อ.พรรณพิมล สาลีโภชน์ ภาคเสาร์ - อาทิตย์ วิทยาการจัดการ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
172 MK 3204 การจัดการค้าส่งและค้าปลีก 1 อ.พรรณรัตน์ บุญกว้าง ภาคเสาร์ - อาทิตย์ วิทยาการจัดการ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
173 MK 3208 การตลาดบริการ 1 อ.พรรณรัตน์ บุญกว้าง ภาคเสาร์ - อาทิตย์ วิทยาการจัดการ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
174 ACC 2201 การภาษีอากร 1 1 อ.พรวีนัส บุญมากาศ ภาคเสาร์ - อาทิตย์ วิทยาการจัดการ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
175 CA 1106 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานนิเทศศาสตร์ 1 อ.พลศรัณย์ ศันยทิพย์ ภาคเสาร์ - อาทิตย์ วิทยาการจัดการ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
176 EP 4801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการเป็นผู้ประกอบการ 1 อ.พัชรินทร์ อุดมจรัสเดช ภาคเสาร์ - อาทิตย์ วิทยาการจัดการ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
177 MGT 3201 การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน 2 อ.พัชรินทร์ อุดมจรัสเดช ภาคเสาร์ - อาทิตย์ วิทยาการจัดการ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
178 BCOM1201 การประยุกต์ใช้โปรแกรมทางธุรกิจ 1 1 อ.พิเชษฐ์ ศิริรัตนไพศาลกุล ภาคปกติ ป.ตรี วิทยาการจัดการ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
179 ECON1101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 1 อ.มะลิวัลย์ ศิริวรรณา ภาคเสาร์ - อาทิตย์ วิทยาการจัดการ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
180 ECON1103 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 2 อ.มะลิวัลย์ ศิริวรรณา ภาคเสาร์ - อาทิตย์ วิทยาการจัดการ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
181 ECON3307 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 1 อ.มะลิวัลย์ ศิริวรรณา ภาคปกติ ป.ตรี วิทยาการจัดการ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
182 CA 3303 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์ 1 อ.ระรินทร์ โรจนวัฒนวุฒิ ภาคเสาร์ - อาทิตย์ วิทยาการจัดการ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
183 MGT 3201 การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน 1 อ.รัชนี เสาร์แก้ว ภาคเสาร์ - อาทิตย์ วิทยาการจัดการ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
184 BCOM2201 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่องานธุรกิจ 1 อ.วลัยพร สุพรรณ ภาคปกติ ป.ตรี วิทยาการจัดการ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
185 ACC 1103 หลักการบัญชีขั้นต้น 2 1 อ.วิไลพร ไชยโย ภาคปกติ ป.ตรี วิทยาการจัดการ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
186 ACC 4210 การบัญชีบริหาร 1 อ.วิไลพร ไชยโย ภาคปกติ ป.ตรี วิทยาการจัดการ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
187 HRM 2103 พฤติกรรมองค์การ 2 อ.สายธาร จ่างตระกูล ภาคเสาร์ - อาทิตย์ วิทยาการจัดการ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
188 MGT 4101 จริยธรรมทางธุรกิจ 1 อ.สุกัญญา สุทธาวาสน์ ภาคเสาร์ - อาทิตย์ วิทยาการจัดการ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
189 MGT 4101 จริยธรรมทางธุรกิจ 2 อ.สุกัญญา สุทธาวาสน์ ภาคเสาร์ - อาทิตย์ วิทยาการจัดการ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
190 MGT 4101 จริยธรรมทางธุรกิจ 4 อ.สุกัญญา สุทธาวาสน์ ภาคเสาร์ - อาทิตย์ วิทยาการจัดการ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
191 ACC 4101 การบัญชีขั้นสูง 1 1 อ.สุพจน์ คำมะนิด ภาคเสาร์ - อาทิตย์ วิทยาการจัดการ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
192 ACC 4208 การบัญชีเพื่อการจัดการ 1 อ.สุพจน์ คำมะนิด ภาคเสาร์ - อาทิตย์ วิทยาการจัดการ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
193 BCOM2501 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธีโปรแกรมทางธุรกิจ 1 อ.อุบลวรรณา เกษตรเอี่ยม ภาคเสาร์ - อาทิตย์ วิทยาการจัดการ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
194 BCOM2502 ระบบจัดการฐานข้อมูลทางธุรกิจ 1 อ.อุบลวรรณา เกษตรเอี่ยม ภาคปกติ ป.ตรี วิทยาการจัดการ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
195 HSC 3801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านสาธารณสุข 1 **ไม่มีผู้สอน** ภาคเสาร์ - อาทิตย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
196 FCL 4801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพผ้าและเครื่องแต่งกาย 1 ผศ.จินตนา อินภักดี , อ.ศิริจันทร์ อุปาละ , อ.จิราพร ชุมชิต ภาคปกติ ป.ตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
197 FCL 4801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพคหกรรมศาสตร์ด้านเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย 2 ผศ.จินตนา อินภักดี , อ.ศิริจันทร์ อุปาละ , อ.จิราพร ชุมชิต ภาคปกติ ป.ตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
198 MATH1402 แคลคูลัส 2 1 ผศ.ชนินาถ จันทร ภาคปกติ ป.ตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
199 PHYS1108 ฟิสิกส์เบื้องต้น 1 ผศ.ดร.ฉัตรชัย เครืออินทร์ ภาคปกติ ป.ตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
200 PHYS4902 โครงงานวิจัยทางฟิสิกส์ 1 ผศ.ดร.ฉัตรชัย เครืออินทร์ ภาคปกติ ป.ตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
201 SC 4902 โครงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 1 ผศ.ดร.ฉัตรชัย เครืออินทร์ ภาคปกติ ป.ตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
202 ENV 3902 โครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1 ผศ.ดร.ปมณฑ์ ภูมาศ ภาคปกติ ป.ตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
203 MATH1201 คณิตศาสตร์ 1 1 ผศ.ดร.วรเชษฐ สมมะณี ภาคปกติ ป.ตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
204 MATH1401 แคลคูลัส 1 1 ผศ.ดร.วรเชษฐ สมมะณี ภาคปกติ ป.ตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
205 MATH4903 โครงงาน 1 ผศ.ดร.วรเชษฐ สมมะณี ภาคปกติ ป.ตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
206 CONS3302 ธุรกิจก่อสร้างและการประมาณราคา 1 ผศ.ดร.เวชสวรรค์ หล้ากาศ ภาคเสาร์ - อาทิตย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
207 CONS3603 การออกแบบระบบสุขาภิบาลในอาคาร 1 ผศ.ดร.เสริมศักดิ์ อาษา ภาคเสาร์ - อาทิตย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
208 CONS4801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีวิศวกรรมก่อสร้าง 1 ผศ.ดร.เสริมศักดิ์ อาษา ภาคปกติ ป.ตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
209 COM 4905 การศึกษาอิสระด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ผศ.ศศิณิส์ภา พัชรธนโรจน์ , อ.จุฬาวลี มณีเลิศ ภาคเสาร์ - อาทิตย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
210 MATH1202 คณิตศาสตร์ 2 1 ผศ.สุภาพร ฟองจันทร์ตา ภาคปกติ ป.ตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
211 ARCH3605 สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น 1 อ.กอบชัย รักพันธุ์ ภาคเสาร์ - อาทิตย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
212 HSC 4801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านสาธารณสุข 1 อ.กานต์ชัญญา แก้วแดง ภาคเสาร์ - อาทิตย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
213 HSC 3101 ระบาดวิทยา 1 อ.กานต์ชัญญา แก้วแดง ภาคเสาร์ - อาทิตย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
214 HSC 4303 เวชศาสตร์ฟื้นฟูสำหรับงานสาธารณสุข 1 อ.กานต์ชัญญา แก้วแดง ภาคเสาร์ - อาทิตย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
215 ARCH3405 เทคโนโลยีการก่อสร้าง 5 1 อ.คณิศร สินธุบุญ ภาคเสาร์ - อาทิตย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
216 HSC 1201 อนามัยสิ่งแวดล้อม 1 อ.จันจิราภรณ์ จันต๊ะ ภาคเสาร์ - อาทิตย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
217 HSC 3104 ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสาธารณสุข 1 อ.จันจิราภรณ์ จันต๊ะ ภาคเสาร์ - อาทิตย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
218 COM 3401 ระบบปฏิบัติการ 1 อ.จุฬาวลี มณีเลิศ ภาคเสาร์ - อาทิตย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
219 HSC 1102 การสาธารณสุขทั่วไป 1 อ.ฉัตรศิริ วิภาวิน ภาคเสาร์ - อาทิตย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
220 CONS1301 การตรวจและควบคุมการก่อสร้างบ้านพักอาศัย 1 1 อ.ณัฐชนก เอื้อตรงจิตต์ ภาคเสาร์ - อาทิตย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
221 ARCH3411 อุปกรณ์อาคารเพื่องานสถาปัตยกรรม 1 อ.ดร.คุณธรรม สันติธรรม ภาคเสาร์ - อาทิตย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
222 COM 3101 ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ 1 อ.ดร.ทิวาวัลย์ ต๊ะการ ภาคเสาร์ - อาทิตย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
223 NUTR4801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพคหกรรมศาสตร์ด้านอาหารและโภชนาการ 1 อ.ดร.ธัญนันท์ ฤทธิ์มณี ภาคปกติ ป.ตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
224 CHEM2402 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์พื้นฐาน 1 อ.ดร.นีรนุช ไชยรังษี ภาคปกติ ป.ตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
225 STAT2404 สถิติธุรกิจ 2 อ.ดร.ปรารถนา มินเสน ภาคปกติ ป.ตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
226 STAT2404 สถิติธุรกิจ 1 อ.ดร.ปิยะชาติ เวียงนาค ภาคปกติ ป.ตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
227 CHEM3701 ชีวเคมีพื้นฐาน 1 อ.ดร.ฤดีวรรณ ตั้งประดิษฐ์ ภาคปกติ ป.ตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
228 CHEM3702 ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน 1 อ.ดร.ฤดีวรรณ ตั้งประดิษฐ์ ภาคปกติ ป.ตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
229 BIO 4801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางชีววิทยา 1 อ.ดร.วัชรี หาญเมืองใจ ภาคปกติ ป.ตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
230 CONS3502 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์ 1 อ.ดร.ศิริกันยา เลาสุวรรณ์ ภาคเสาร์ - อาทิตย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
231 COM 4902 การศึกษาอิสระด้านคอมพิวเตอร์ 1 อ.ทัศนันท์ จันทร ภาคเสาร์ - อาทิตย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
232 COM 2202 เทคโนโลยีสื่อประสม 1 อ.พริ้มไพร วงค์ชมภู ภาคเสาร์ - อาทิตย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
233 COM 4304 การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 1 อ.ภาณุวัฒน์ สุวรรณกูล ภาคเสาร์ - อาทิตย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
234 COM 3302 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 1 อ.ภาณุวัฒน์ สุวรรณกูล ภาคปกติ ป.ตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
235 COM 4106 การบริหารโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อ.ศิริกรณ์ กันขัติ์ ภาคเสาร์ - อาทิตย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
236 ARCH4620 ผังเมืองเบื้องต้น 1 อ.ส่งเสริม นพรัตน์ไกรลาศ ภาคเสาร์ - อาทิตย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
237 CONS3401 วิศวกรรมการสำรวจ 1 อ.อัครพงษ์ เทพแก้ว ภาคเสาร์ - อาทิตย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
238 PHYS4702 หัวข้อที่เลือกสรรทางฟิสิกส์ 1 อ.อาจารีย์ ทองอ่อน ภาคปกติ ป.ตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
239 COM 3103 กฎหมายและจริยธรรมทางคอมพิวเตอร์ 1 อ.อำนาจ โกวรรณ ภาคเสาร์ - อาทิตย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
240 GSCI1101 การคิดและการตัดสินใจ 2 ผศ.ดร.บูรพา สิงหา ภาคเสาร์ - อาทิตย์ สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
241 GSCI2102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน 2 ผศ.ดร.อโนดาษ์ รัชเวทย์ ภาคเสาร์ - อาทิตย์ สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
242 GSOC2204 ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจ 1 ผศ.ศิริจันทร์ เชื้อสุวรรณ ภาคปกติ ป.ตรี สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
243 GSOC2204 ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจ 1 ผศ.ศิริจันทร์ เชื้อสุวรรณ ภาคเสาร์ - อาทิตย์ สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
244 GSCI1101 การคิดและการตัดสินใจ 4 ผศ.สุภาพร ฟองจันทร์ตา ภาคเสาร์ - อาทิตย์ สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
245 GLAN1104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน 3 อ.กนิษฐ์ ดีหนอ ภาคเสาร์ - อาทิตย์ สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
246 GLAN1102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 2 อ.กฤษณะ สุยะอ้าย ภาคเสาร์ - อาทิตย์ สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
247 GSCI2201 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 1 อ.จันทร์สุดา คำขัติ ภาคเสาร์ - อาทิตย์ สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
248 GSCI1101 การคิดและการตัดสินใจ 1 อ.จุฑามาส สุขแยง ภาคเสาร์ - อาทิตย์ สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
249 GLAN1102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 1 อ.จุติญาณี เพิ่มทันจิตต์ ภาคเสาร์ - อาทิตย์ สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
250 GLAN1101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2 อ.ฑัตจยศพล ธนธุวานันท์ ภาคเสาร์ - อาทิตย์ สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
251 GLAN1104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน 2 อ.ณพัชญาฐ์ สุขพัชราภรณ์ ภาคเสาร์ - อาทิตย์ สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
252 GHUM1102 ความจริงของชีวิต 1 อ.ดร.กันยารัตน์ รินศรี ภาคเสาร์ - อาทิตย์ สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
253 GSCI1102 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 2 อ.ดร.ทิวาวัลย์ ต๊ะการ , อ.จุฬาวลี มณีเลิศ ภาคเสาร์ - อาทิตย์ สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
254 GSCI2102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน 1 อ.ดร.พสุ ปราโมกข์ชน ภาคเสาร์ - อาทิตย์ สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
255 GSCI1102 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 1 อ.ดร.พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี ภาคเสาร์ - อาทิตย์ สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
256 GHUM2204 สุนทรียภาพของชีวิต 1 อ.นันทกร พงศ์เลิศวุฒิ ภาคเสาร์ - อาทิตย์ สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
257 GLAN1102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 3 อ.นันทิยา ศิลาชัย ภาคเสาร์ - อาทิตย์ สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
258 GSOC2201 สังคมไทยกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 1 อ.นิชธิมา บุญเฉลียว ภาคเสาร์ - อาทิตย์ สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
259 GLAN1104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน 1 อ.พรรษกร ชาตรีภิญโญ ภาคเสาร์ - อาทิตย์ สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
260 GLAN1102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 1 อ.พะเยา นุเสน ภาคปกติ ป.ตรี สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
261 GLAN1104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน 4 อ.พะเยา นุเสน ภาคเสาร์ - อาทิตย์ สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
262 GSCI1101 การคิดและการตัดสินใจ 3 อ.วิเชษฐ์ สิงห์โต ภาคเสาร์ - อาทิตย์ สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
263 GLAN1101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1 อ.โสภิตา ถาวร ภาคเสาร์ - อาทิตย์ สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
264 GSOC1104 วิถีโลก 1 อ.อรพิน สร้อยญาณะ ภาคเสาร์ - อาทิตย์ สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
265 GSCI2202 อาหารเพื่อสุขภาพ 1 อ.อัยริญป์ เจนเจริญโภไคย ภาคเสาร์ - อาทิตย์ สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
266 LA 1502 หลักกฎหมายมหาชน 1 **ไม่ส่งชื่อผู้สอน** ภาคปกติ ป.ตรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
267 LA 2504 กฎหมายปกครอง 1 **ไม่ส่งชื่อผู้สอน** ภาคปกติ ป.ตรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
268 LA 3301 ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรมและวิธีจารณาความอาญาในศาลแขวง 1 **ไม่ส่งชื่อผู้สอน** ภาคปกติ ป.ตรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
269 LA 3302 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 1 **ไม่ส่งชื่อผู้สอน** ภาคปกติ ป.ตรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
270 LA 3303 กฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 1 **ไม่ส่งชื่อผู้สอน** ภาคปกติ ป.ตรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
271 LA 3304 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 1 **ไม่ส่งชื่อผู้สอน** ภาคปกติ ป.ตรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
272 LA 3305 กฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 1 **ไม่ส่งชื่อผู้สอน** ภาคปกติ ป.ตรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
273 LA 3601 กฎหมายภาษีอากร 1 **ไม่ส่งชื่อผู้สอน** ภาคปกติ ป.ตรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
274 LA 4308 กฎหมายลักษณะพยาน 1 **ไม่ส่งชื่อผู้สอน** ภาคปกติ ป.ตรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7717417 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558