มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

30 เมษายน 2564 โดย อัมภิกา จาปัญญะ
 

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้กับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตามประกาศเลขที่ ๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยกำหนดยื่นใบสมัครในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. และกำหนดพิจารณาเอกสารการสมัครในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ โดยมหาวิทยาลัยได้พิจารณาคัดเลือกให้ บริษัท เทเวศ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

 

                   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

                                      ประกาศ  ณ วันที่  ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔
ไฟล์แนบ ::

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : admin@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 7971357 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558