มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 


แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) ฉบับปรับปรุง

ปี 2562 นี้ ได้จัดทำภายใต้เจตนารมณ์ของการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563) ฉบับปรับปรุง ปี 2560 และเพื่อให้สอดรับกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ฉบับปรังปรุง 11 ตุลาคม 2561 ประกอบกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในโลกปัจจุบัน ภายใต้กรอบคิดที่สำคัญ คือ การมุ่งพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น “มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” ดังนั้น ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับนี้ จึงดำเนินการภายใต้บริบทของท้องถิ่นผนวกกับกรอบแนวคิดของการพัฒนาการศึกษาของประเทศ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) เร่งพัฒนาปัจจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศ ได้แก่ การเพิ่มการลงทุน เพื่อการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และการพัฒนาคนในภาพรวมให้เป็นคนที่สมบูรณ์ในทุกช่วงวัยที่สามารถบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงที่เป็นสภาพแวดล้อมการดำเนินชีวิตได้อย่างดี การพัฒนาทุนมนุษย์จากการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา การเรียนรู้ การพัฒนาทักษะฯ เพื่อพัฒนาประเทศไทยสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) ยังได้กำหนดเป้าหมายของกรอบการอุดมศึกษาไว้ว่า “ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสู่ตลาดแรงงาน และพัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในโลกาภิวัตน์ รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทย โดยใช้กลไกธรรมาภิบาลการเงิน การกำกับมาตรฐาน และเครือข่ายอุดมศึกษาบนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลาย และเอกภาพเชิงระบบ” ส่วนแผนพัฒนาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างทุนของประเทศที่มีอยู่ให้เข้มแข็งและมีพลังเพียงพอในการขับเคลื่อนกระบวนการการพัฒนา ทั้งในระยะกลางและระยะยาว โดยเฉพาะ “การพัฒนาคน” ให้มีการเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีสิ่งที่สำคัญที่สุด คือ ทักษะการเรียนรู้และการเสริมสร้างปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพของคน โดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ โดยเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาการศึกษาฯ ได้แก่ คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต กำลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และระบบบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ที่มีวิสัยทัศน์ “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” โดยมุ่งหวังให้ประเทศไทยก้าวข้าม Middle Income Trap พัฒนาการเรียนรู้และคุณธรรม มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน และเด็กไทยมีทักษะของประชากรในศตวรรษที่ 21 คือ 3Rs+8Cs แนวนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา คือ1) การเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยการพัฒนามหาวิทยาลัยเข้าสู่ระดับโลก พัฒนาระบบการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม มุ่งการสร้างจริยธรรมในระดับปัจเจก รวมทั้งสร้างความตระหนักในสิทธิและหน้าที่ ความเสมอภาค และดำเนินการให้การศึกษาเป็นพื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยที่แท้จริง 2) สร้างโอกาสทางการศึกษาโดยลดข้อจำกัดของการเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษา 3) จัดการศึกษาขั้นอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 4) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างทุนปัญญาของชาติ พัฒนามหาวิทยาลัยให้มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย และ 5) เพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ที่มุ่งเน้นพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน และมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ที่มุ่งหวังให้อุดมศึกษาเป็นกำลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ เป็นสมองของประเทศในการคิดวิเคราะห์เชิงรุก มีทฤษฎี มีตรรกะ สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรม แสวงหาทางเลือกใหม่ และสร้างรากฐานการวิจัยเพื่อขับเคลื่อนชุมชนและสังคมในการพัฒนาประเทศ และการพัฒนาการศึกษาภายใต้กรอบ Thailand 4.0 โดยแนวโน้มการพัฒนาประเทศที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม การจัดการศึกษาจึงต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถคิดและสร้างนวัตกรรม แสวงหาการเรียนรู้ได้เอง สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ ต่อยอดความรู้เดิม คิดและประยุกต์ใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์ได้เหมาะกับตนเอง สังคม ตามสถานการณ์

มหาวิทยาลัยจึงได้ดำเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) ฉบับปรับปรุง ปี 2562 โดยการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานมหาวิทยาลัย ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยในช่วงที่ผ่านมา รวมทั้งมีการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคต่าง ๆ อย่างรอบด้าน โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน รวมทั้งมีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีส่วนได้เสีย โดยมหาวิทยาลัยยังคงปรัชญาเดิม “การศึกษาเป็นหัวใจของการพัฒนาท้องถิ่น” และได้มีการปรับวิสัยทัศน์ใหม่ “เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับประเทศในการผลิตและพัฒนาครู และเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นบนพื้นฐานศาสตร์พระราชา” และยังคงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเดิม 4 ยุทธศาสตร์ ที่มีความกระชับ แต่ครอบคลุมภารกิจของมหาวิทยาลัยในทุก ๆ ด้าน และสอดรับกับยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) ฉบับปรับปรุง 

ปี 2562 นี้ ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 4/2562 

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 และผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 7/2562 

วันที่ 12 มิถุนายน 2562


รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8564568 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558