มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ปฏิทินกิจกรรม ปฏิทินกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นภายในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

25 กรกฏาคม 2562 โดย รักษิณา วงค์ชัยขันธ์ เริ่มกิจกรรม 2 ตุลาคม 2562 สิ้นสุดกิจกรรม 1 พฤศจิกายน 2562
ประเมินการสอนของอาจารย์ทางอินเทอร์เน็ต ภาคการศึกษาที่ 1/2562
      มหาวิทยาลัยได้ประกาศให้นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ทางอินเทอร์เน็ต  ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562  ระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2562 หากนักศึกษาไม่ประเมินการสอนของอาจารย์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด  จะไม่สามารถดูผลการเรียนในรายวิชาที่ไม่ได้ประเมินการสอนของอาจารย์  ซึ่งนักศึกษาสามารถทำการประเมินผ่านระบบบริการการศึกษาออนไลน์ http://reg.cmru.ac.th/registrar/home.asp
25 กรกฏาคม 2562 โดย รักษิณา วงค์ชัยขันธ์ อยู่ในช่วงกิจกรรม เริ่มกิจกรรม 19 สิงหาคม 2562 สิ้นสุดกิจกรรม 27 สิงหาคม 2562
สอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  กำหนดสอบกลางภาคการศึกษาที่ 1/2562  ระหว่างวันที่19-27 สิงหาคม 2562 นักศึกษาสามารถตรวจสอบวันและเวลาสอบในระบบบริการการศึกษาออนไลน์ http://reg.cmru.ac.th/ 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6567244 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558