มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ปฏิทินกิจกรรม ปฏิทินกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นภายในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

24 กุมภาพันธ์ 2564 โดย รักษิณา วงค์ชัยขันธ์ เริ่มกิจกรรม 1 มีนาคม 2564 สิ้นสุดกิจกรรม 31 มีนาคม 2564
นักศึกษาใหม่ 64 ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
1. นักศึกษาให้เข้าสู่ระบบที่  http://reg.cmru.ac.th  ในระหว่างวันที่  1-31 มีนาคม 25642. พิมพ์เอกสารรายงานตัว พร้อมแนบหลักฐานดังต่อไปนี้    (1) เอกสารรายงานตัวเป็นนักศึกษา (แผ่นที่ 1-3) จำนวน  1 ชุด    (2) สำเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษา  ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง  จำนวน 1 ฉบับ   (3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักศึกษา หน้า-หลัง พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง  จำนวน  2 ฉบับ   หมายเหตุ คำนำหน้าในบัตรประจำตัวประชาชน *ต้องไม่ใช่เด็กชายหรือเด็กหญิง*   (4)
24 กุมภาพันธ์ 2564 โดย รักษิณา วงค์ชัยขันธ์ เริ่มกิจกรรม 20 มีนาคม 2564 สิ้นสุดกิจกรรม 27 มีนาคม 2564
จองรายวิชา ภาคฤดูร้อน/2563
นักศึกษาภาคพิเศษทุกชั้นปี จองรายวิชา ภาคฤดูร้อน/2563 ทางระบบบริการการศึกษาออนไลน์ http://reg.cmru.ac.th/ ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม - 27 มีนาคม 2564
24 กุมภาพันธ์ 2564 โดย รักษิณา วงค์ชัยขันธ์ อยู่ในช่วงกิจกรรม เริ่มกิจกรรม 25 กุมภาพันธ์ 2564 สิ้นสุดกิจกรรม 5 เมษายน 2564
ประเมินการสอนของอาจารย์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563
      มหาวิทยาลัยได้ประกาศให้นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ทางอินเทอร์เน็ต  ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563  ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 5 เมษายน 2564 หากนักศึกษาไม่ประเมินการสอนของอาจารย์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด  จะไม่สามารถดูผลการเรียนในรายวิชาที่ไม่ได้ประเมินการสอนของอาจารย์  ซึ่งนักศึกษาสามารถทำการประเมินผ่านระบบบริการการศึกษาออนไลน์ 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7814468 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558