มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

 
อำนาจและหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การจัดซื้อจัดจ้าง

แผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาหน่วยงาน

การบริหารงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ

สถิติการให้บริการและรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการในด้านต่างๆ

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

e-Service

ข่าวสารสภามหาวิทยาลัย

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th