มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หลักสูตรปริญญาเอก

 

inter cmru
bundit cmru

บัณฑิตวิทยาลัย ได้เปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D) จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้
   • สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและสาละวินศึกษา
     (Mekong and Salween River Basin Regional Studies)
   • สาขาวิชาผู้นำทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
     (Educational leadership and Human Resource Development)เว็บไซต์ : http://www.graduate.cmru.ac.th/
bundit cmru

สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนเอเชีย (Adicet) ได้เปิดสอน

  • สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและสาละวินศึกษา
  • สาขาวิชาผู้นำทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  • สาขาวิชาพลังงานชุมชนและสิ่งแวดล้อม (ADICET)เว็บไซต์ : http://www.adicet.cmru.ac.th/

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7049853 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558