มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563) ฉบับปรับปรุง ปี 2560 นี้ ได้จัดทำภายใต้เจตนารมณ์ของการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563) ฉบับปรับปรุง ปี 2559 และเพื่อให้สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัย ราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ประกอบกับสภาพการณ์ ที่เปลี่ยนแปลงไปในโลกปัจจุบัน ภายใต้กรอบคิดที่สำคัญ คือ การมุ่งพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น “มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” ดังนั้น ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับนี้ จึงดำเนินการภายใต้บริบทของท้องถิ่นผนวกกับกรอบแนวคิดของการพัฒนาการศึกษาของประเทศ อาทิ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)

เร่งพัฒนาปัจจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศ ได้แก่ การเพิ่มการลงทุน เพื่อการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และการพัฒนาคน ในภาพรวมให้เป็นคนที่สมบูรณ์ในทุกช่วงวัยที่สามารถบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงที่เป็นสภาพแวดล้อม การดำเนินชีวิตได้อย่างดี การพัฒนาทุนมนุษย์จากการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา การเรียนรู้ การพัฒนาทักษะฯ เพื่อพัฒนาประเทศไทยสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565)

ยังได้กำหนดเป้าหมายของกรอบการอุดมศึกษาไว้ว่า “ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสู่ตลาดแรงงาน และพัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในโลกาภิวัตน์ รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทย โดยใช้กลไกธรรมาภิบาลการเงิน การกำกับมาตรฐาน และเครือข่ายอุดมศึกษาบนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลาย และเอกภาพเชิงระบบ”

ส่วนแผนพัฒนาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)

ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างทุนของประเทศที่มีอยู่ให้เข้มแข็งและมีพลังเพียงพอในการขับเคลื่อนกระบวนการการพัฒนา ทั้งในระยะกลางและระยะยาว โดยเฉพาะ “การพัฒนาคน” ให้มีการเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีสิ่งที่สำคัญที่สุดคือทักษะการเรียนรู้และการเสริมสร้างปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพของคน โดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ โดยเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาการศึกษาฯ ได้แก่ คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต กำลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และระบบบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมภิบาล โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579

ที่มีวิสัยทัศน์ “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” โดยมุ่งหวังให้ ประเทศไทยก้าวข้าม Middle Income Trap พัฒนาการเรียนรู้และคุณธรรม มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน และเด็กไทยมีทักษะของประชากรในศตวรรษที่ 21 คือ 3Rs+8Cs

แนวนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา

  • 1) การเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยการพัฒนามหาวิทยาลัยเข้าสู่ระดับโลก พัฒนาระบบการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม มุ่งการสร้างจริยธรรมในระดับปัจเจก รวมทั้งสร้างความตระหนักในสิทธิและหน้าที่ ความเสมอภาค และดำเนินการให้การศึกษาเป็นพื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยที่แท้จริง
  • 2) สร้างโอกาสทางการศึกษาโดยลดข้อจำกัดของการเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษา
  • 3) จัดการศึกษา ขั้นอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
  • 4) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างทุนปัญญาของชาติ พัฒนามหาวิทยาลัยให้มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย และ 5) เพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน

มหาวิทยาลัยจึงได้ดำเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563) ฉบับปรับรุง ปี 2559 โดยการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานมหาวิทยาลัย ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยในช่วงที่ผ่านมา รวมทั้งมีการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคต่าง ๆ อย่างรอบด้าน โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน รวมทั้งมีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง โดยมหาวิทยาลัยสามารถกำหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ฯลฯ ในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น “สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” โดยมีการปรับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย จากเดิม 7 ยุทธศาสตร์ ปรับเหลือ 4 ยุทธศาสตร์ ทั้งนี้เพื่อให้มีความกระชับ แต่ครอบคลุมภารกิจของมหาวิทยาลัยในทุก ๆ ด้าน และสอดรับกับยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ดังนี้

  • ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
  • ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา
  • ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
  • ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563) ฉบับปรับปรุง ปี 2560 นี้ ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 และผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7049958 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558