มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ

 

คู่มือการปฏิบัติงานการลงทะเบียน สำนักทะเบียนและประมวลผล
ระบบและกลไกการรับนักศึกษาใหม่และอาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คู่มือการปฏิบัติงานการควบคุมและการจำหน่ายพัสดุ
คู่มือการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ราชการและการเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับสถาบัน พ.ศ. 2563
คู่มือการประกันคุณภาพภายในหน่วยงานสนับสนุน(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564)
คู่มือการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8466485 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558