มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

                            แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 6 ปี (พ.ศ.2565 - 2570) ได้จัดทำ ภายใต้เจตนารมณ์ของการบริหารมหาวิทยาลัย ในภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกภาคส่วนในการร่วมกันวิเคราะห์บทบาทภารกิจที่ได้ดำเนินการ ผ่านมา ตลอดจนประเมินสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัย ความสอดคล้อง กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566 - 2570) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ฉบับปรับปรุง 11 ตุลาคม 2561 ตลอดจนแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยที่ผู้บริหาร ได้นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่เป้าหมายการเป็นสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 6 ปี (พ.ศ. 2555-2570) เปรียบเสมือนถนนที่มุ่งสู่เป้าหมายที่ชัดเจนสำหรับการพัฒนามหาวิทยาลัยในช่วงระยะเวลา 6 ปี โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาท้องถิ่น โดยไม่ทิ้งตัวตนความเป็นเลิศด้านการผลิตและพัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนการจัดการศึกษาตลอดช่วงชีวิต ดังนั้น ความสำเร็จ ของการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับนี้ จำเป็นต้องอาศัยการรวมพลังกาย พลังใจ และพลังความคิดจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยในทุกภาคส่วน ตลอดจนเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานมหาวิทยาลัยให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อไป

                          มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารงานโดยการใช้แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว ประกอบกับสถานการณ์การบริหารมหาวิทยาลัยที่มีการเปลี่ยนแปลง จึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 6 ปี (พ.ศ. 2565 – 2570)” เพื่อให้สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ตลอดจนกรอบแนวคิดการพัฒนา ประเทศ ได้แก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา แผนการศึกษาแห่งชาติ และนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล โดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกภาคส่วนในการร่วมกันวิเคราะห์บทบาทภารกิจที่ได้ดำเนินการที่ผ่านมา ตลอดจนประเมินสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัย และแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยที่ผู้บริหารได้นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่เป้าหมายการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

                         ภายใต้แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 6 ปี(พ.ศ.2565-2570) ได้กำหนดเป้าหมายดังนี้

                ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีเป้าหมาย 2 ข้อ ได้แก่
                         1. เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับประเทศในการผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
                         2. มีนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้สู่การศึกษา

                ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา มีเป้าหมาย 3 ข้อ ได้แก่
                        1. การจัดการศึกษามีคุณภาพ ได้มาตรฐานรองรับบริบทพลวัตของการเปลี่ยนแปลง และเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
                        2. อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาเป็นมืออาชีพ
                        3. บัณฑิตมีอัตลักษณ์และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย

                ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีเป้าหมาย 3 ข้อ ได้แก่
                       1. ท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง และเติบโตอย่างยั่งยืนในทุกมิติ ด้วยการพัฒนาบนพื้นฐานศาสตร์พระราชา
                       2. มีระบบการจัดการวิจัย และการบริการวิชาการแบบบูรณาการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัย
                       3. เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้แบบครบวงจร ด้านศิลปวัฒนธรรม และด้านสิ่งแวดล้อม

               ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย มีเป้าหมาย 2 ข้อ ได้แก่
                      1. ระบบการจัดการของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามหลักธรรมาภิบาล
                      2. การพัฒนาพื้นที่ของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ

 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 6 ปี (พ.ศ.2565 - 2570)  นี้ ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564


download เล่มแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 6 ปี (พ.ศ.2565 - 2570)

download เล่มแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (2566 - 2570) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ; admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 08-1293-9749
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th