มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หลักสูตรปริญญาโท

 

master cmru

bundit cmru


หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(M.S.)

  • สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์
  • สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน (ADICET)

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (M.Ed.)

  • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
  • วิทยาการจัดการเรียนรู้

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต( M.P.H)

  • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

  • สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
เว็บไซต์ : http://www.graduate.cmru.ac.th/

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : admin@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8203292 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558