มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หลักสูตรปริญญาเอก

 


บัณฑิตวิทยาลัย ได้เปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D) 

- สาขาวิชาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน


ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต

- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา


เว็บไซต์ : http://www.graduate.cmru.ac.thสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนเอเชีย (Adicet) ได้เปิดสอน

- สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน (ADICET)


เว็บไซต์ : http://www.adicet.cmru.ac.th/

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ; admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 08-1293-9749
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th