ร่วมแสดงความไว้อาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ภาควิชานิเทศศาสตร์ มร.ชม. ลงพื้นที่มอบสื่อ - จัดกิจกรรมกระตุ้นประชาชนหมู่บ้านเป้า ตระหนักความสำคัญการคัดแยกขยะ มุ่งลดประมาณขยะและสร้างรายได้สู่ชุมชนจากการรีไซเคิล

 

ภาควิชานิเทศศาสตร์ มร.ชม. ลงพื้นที่มอบสื่อ - จัดกิจกรรมกระตุ้นประชาชนหมู่บ้านเป้า

ตระหนักความสำคัญการคัดแยกขยะ มุ่งลดประมาณขยะและสร้างรายได้สู่ชุมชนจากการรีไซเคิลอาจารย์รินทร์ลภัส เกตุวีระพงศ์ อาจารย์ประจำรายวิชาการผลิตรายการเพื่อชุมชน เป็นประธานในพิธีมอบสื่อ ภายใต้โครงการ "สองมือร่วมใจ ร่วมกันแยกขยะ" โครงการโดย นักศึกษาชั้นปีที่3 แขนงวิชาการสื่อสารมวลชน ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะให้คนในชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการขยะอย่างถูกวิธีเพื่อลดปริมาณขยะและสร้างรายได้ จากขยะรีไซเคิล ผ่านการอบรมให้ความรู้เรื่องการแยกขยะโดยมี นายสุรชัย ศรีนรจันทร์ นักวิชาการศึกษา จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชน นอกจากนี้ยังมีการดำเนินกิจกรรมการให้ความรู้เรื่องราคาขยะ โดยมีนางบานเย็น กิติกรรณ์ เป็นวิทยากร และในการนี้  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ยังได้มอบสื่อประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะแก่สมาชิกชุมชนบ้านเป้าเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดการความรู้เรื่องขยะ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา ณ หมู่บ้านเป้า หมู่ 4 ต.บ้านเป้า อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่   

                                        

ภาพ:  นายกอบกู้  พิรุณรัตน์ นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการสื่อสารมวลชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ข้อมูล: นางสาวนิศา กุมาร อโรร่า นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 


ประมวลภาพกิจกรรม >> Click


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ
 การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)


รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 4530326 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558