มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ภาควิชานิเทศศาสตร์ มร.ชม. ลงพื้นที่มอบสื่อ - จัดกิจกรรมกระตุ้นประชาชนหมู่บ้านเป้า ตระหนักความสำคัญการคัดแยกขยะ มุ่งลดประมาณขยะและสร้างรายได้สู่ชุมชนจากการรีไซเคิล

 

ภาควิชานิเทศศาสตร์ มร.ชม. ลงพื้นที่มอบสื่อ - จัดกิจกรรมกระตุ้นประชาชนหมู่บ้านเป้า

ตระหนักความสำคัญการคัดแยกขยะ มุ่งลดประมาณขยะและสร้างรายได้สู่ชุมชนจากการรีไซเคิลอาจารย์รินทร์ลภัส เกตุวีระพงศ์ อาจารย์ประจำรายวิชาการผลิตรายการเพื่อชุมชน เป็นประธานในพิธีมอบสื่อ ภายใต้โครงการ "สองมือร่วมใจ ร่วมกันแยกขยะ" โครงการโดย นักศึกษาชั้นปีที่3 แขนงวิชาการสื่อสารมวลชน ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะให้คนในชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการขยะอย่างถูกวิธีเพื่อลดปริมาณขยะและสร้างรายได้ จากขยะรีไซเคิล ผ่านการอบรมให้ความรู้เรื่องการแยกขยะโดยมี นายสุรชัย ศรีนรจันทร์ นักวิชาการศึกษา จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชน นอกจากนี้ยังมีการดำเนินกิจกรรมการให้ความรู้เรื่องราคาขยะ โดยมีนางบานเย็น กิติกรรณ์ เป็นวิทยากร และในการนี้  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ยังได้มอบสื่อประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะแก่สมาชิกชุมชนบ้านเป้าเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดการความรู้เรื่องขยะ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา ณ หมู่บ้านเป้า หมู่ 4 ต.บ้านเป้า อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่   

                                        

ภาพ:  นายกอบกู้  พิรุณรัตน์ นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการสื่อสารมวลชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ข้อมูล: นางสาวนิศา กุมาร อโรร่า นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 


ประมวลภาพกิจกรรม >> Click


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ
 การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)


รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5346261 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558