มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 1 : หมวดหมู่ข่าวกิจกรรม ข่าวกิจกรรมต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

16 สิงหาคม 2565 โดย วัชราวรรณ กันทา
นักศึกษา ม.ราชภัฏเชียงใหม่ รับรางวัลพระราชทานลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 2563 และ ปี 2565
นักศึกษา ม.ราชภัฏเชียงใหม่ รับรางวัลพระราชทานลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 2563 และ ปี 2565 จากสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในวันแม่แ...
15 สิงหาคม 2565 โดย วัชราวรรณ กันทา
ครุศาสตร์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดงานอ้อมอกพวงคราม  รับขวัญปวารณาตัวเป็นศิษย์ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ครุศาสตร์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดงานอ้อมอกพวงคราม รับขวัญปวารณาตัวเป็นศิษย์ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565   เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ คณบดีค...
14 สิงหาคม 2565 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
หลักสูตรศิลปะและการออกแบบ มร.ชม. จัดกิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน  โครงการศึกษาและฝึกปฏิบัติแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปะและการออกแบบ
หลักสูตรศิลปะและการออกแบบ มร.ชม. จัดกิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน โครงการศึกษาและฝึกปฏิบัติแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปะและการออกแบบ   ...
11 สิงหาคม 2565 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
ภาควิชาชีววิทยา มร.ชม. นำนักศึกษาปฏิบัติการภาคสนามนิเวศวิทยาฯ ณ เขื่อนแม่กวงอุดมธารา
  ภาควิชาชีววิทยา มร.ชม. นำนักศึกษาปฏิบัติการภาคสนามนิเวศวิทยาฯ ณ เขื่อนแม่กวงอุดมธารา           เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 อาจารย์ ดร.ทัตพร คุณประดิษฐ์ อาจารย์ผู้สอนรายวิชานิเวศวิทยาและชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พันธุ์ ลีฬหเกรียงไกร อาจารย์ผู้ส...
11 สิงหาคม 2565 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
นศ. หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน มร.ชม. จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก
นศ. หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน มร.ชม. จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก            เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2565 ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิ...
9 สิงหาคม 2565 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
วิทยาลัยนานาชาติ มร.ชม. จัดการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565
วิทยาลัยนานาชาติ มร.ชม. จัดการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565   ...
8 สิงหาคม 2565 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
ศูนย์วิทยาศาสตร์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร”
ศูนย์วิทยาศาสตร์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร”        ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร” ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์และการอบรมทางวิทยา...
8 สิงหาคม 2565 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มร.ชม. จัดโครงการสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาเยาวชน  ภายใต้โครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มร.ชม. จัดโครงการสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาเยาวชน ภายใต้โครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
8 สิงหาคม 2565 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
คณะวิทยาศาสตร์ฯ มร.ชม. จัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติการเครื่องมือวิศวกรสังคม สู่การพัฒนาทักษะวิศวกรสังคม เพื่อยกระดับสมรรถนะบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การเป็นนวัตกรชุมชน
คณะวิทยาศาสตร์ฯ มร.ชม. จัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติการเครื่องมือวิศวกรสังคม สู่การพัฒนาทักษะวิศวกรสังคม เพื่อยกระดับสมรรถนะบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การเป็นนวัตกรชุมชน            เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2565 อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ บุญแจ้ง รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการพัฒ...
6 สิงหาคม 2565 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. เปิดห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ จัดสัมมนาประเด็น Media information Literacy (MIL) in Thailand and Southeast Asia.
มร.ชม. เปิดห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ จัดสัมมนาประเด็น Media information Literacy (MIL) in Thailand and Southeast Asia.เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ร่วมจัดสัมมนาประเด็น Media information Literacy (MIL) in Thailand and Southeast Asia. โดยความร่วมมือของภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กับ ASIA CENTRE, มูลนิธิ Friedrich Naumann, สำนักงานกสทช. , เครือข่ายสถาบันการ...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th