มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มร.ชม. จัดกิจกรรม ฅนทันสื่อ:"เปลี่ยนเพื่อชีวิตเลือกเพื่ออนาคต" เตรียมถอดบทเรียน จากการเรียนรู้สื่อ ก่อนนำเสนอบนเวที ฅนทันสื่อสายเหนือ "สื่อสาร-สร้างสรรค์-ทันสื่อ" 23 เม.ย. นี้

 

มร.ชม. จัดกิจกรรม ฅนทันสื่อ:"เปลี่ยนเพื่อชีวิตเลือกเพื่ออนาคต" เตรียมถอดบทเรียน จากการเรียนรู้สื่อ

ก่อนนำเสนอบนเวที นทันสื่อสายเหนือ "สื่อสาร-สร้างสรรค์-ทันสื่อ" 23 เม.ย. นี้

เมื่อวันพุธที่ 19 เมษายน 2560 นักศึกษากลุ่มการประชาสัมพันธ์ ชั้นปีที่ 3 รายวิชาการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และชมรม MEDIA CMRU จัดกิจกรรม ฅนทันสื่อ:"เปลี่ยนเพื่อชีวิต เลือกเพื่ออนาคต" ณ ห้องประชุมโรงเรียนสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการลงพื้นที่ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่โดยดำเนินการจัดกิจกรรมร่วมกับเด็กและเยาวชนเพื่อมุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนเรียนรู้และเข้าใจเรื่องการรู้เท่าทันสื่อโดยเกิดจากความคิด ความรู้ ความต้องการภายใน เป็นแรงผลักดัน ด้วยตนเอง จนสามารถถอดบทเรียนเพื่อเผยแพร่ต่อไปยังเด็กและเยาวชนและประชาชนทั่วไปโดยจะได้นำเสนอการถอดบทเรียนจากการดำเนินกิจกรรมร่วมกับชุมชนบนเวทีฅนทันสื่อสายเหนือ"สื่อสาร-สร้างสรรค์-ทันสื่อ" ในวันอาทิตย์ ที่ 23 เมษายน 2560 นี้  ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ จังหวัดเชียงใหม่

ภาพ - ข่าว :   นางสาวพิมพ์ศิริ จินาจันทร์ นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ / นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำนักประชาสัมพันธ์

จังหวัดเชียงใหม่ 
ประมวลภาพกิจกรรม >> Click


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ
 การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5342860 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558