ร่วมแสดงความไว้อาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มร.ชม. จัดกิจกรรม ฅนทันสื่อ:"เปลี่ยนเพื่อชีวิตเลือกเพื่ออนาคต" เตรียมถอดบทเรียน จากการเรียนรู้สื่อ ก่อนนำเสนอบนเวที ฅนทันสื่อสายเหนือ "สื่อสาร-สร้างสรรค์-ทันสื่อ" 23 เม.ย. นี้

 

มร.ชม. จัดกิจกรรม ฅนทันสื่อ:"เปลี่ยนเพื่อชีวิตเลือกเพื่ออนาคต" เตรียมถอดบทเรียน จากการเรียนรู้สื่อ

ก่อนนำเสนอบนเวที นทันสื่อสายเหนือ "สื่อสาร-สร้างสรรค์-ทันสื่อ" 23 เม.ย. นี้

เมื่อวันพุธที่ 19 เมษายน 2560 นักศึกษากลุ่มการประชาสัมพันธ์ ชั้นปีที่ 3 รายวิชาการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และชมรม MEDIA CMRU จัดกิจกรรม ฅนทันสื่อ:"เปลี่ยนเพื่อชีวิต เลือกเพื่ออนาคต" ณ ห้องประชุมโรงเรียนสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการลงพื้นที่ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่โดยดำเนินการจัดกิจกรรมร่วมกับเด็กและเยาวชนเพื่อมุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนเรียนรู้และเข้าใจเรื่องการรู้เท่าทันสื่อโดยเกิดจากความคิด ความรู้ ความต้องการภายใน เป็นแรงผลักดัน ด้วยตนเอง จนสามารถถอดบทเรียนเพื่อเผยแพร่ต่อไปยังเด็กและเยาวชนและประชาชนทั่วไปโดยจะได้นำเสนอการถอดบทเรียนจากการดำเนินกิจกรรมร่วมกับชุมชนบนเวทีฅนทันสื่อสายเหนือ"สื่อสาร-สร้างสรรค์-ทันสื่อ" ในวันอาทิตย์ ที่ 23 เมษายน 2560 นี้  ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ จังหวัดเชียงใหม่

ภาพ - ข่าว :   นางสาวพิมพ์ศิริ จินาจันทร์ นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ / นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำนักประชาสัมพันธ์

จังหวัดเชียงใหม่ 
ประมวลภาพกิจกรรม >> Click


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ
 การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 4530327 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558