มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

นิเทศศาสตร์ ราชภัฏเชียงใหม่ ชวนใส่ใจสุขภาพจัดกิจกรรม จัดโครงการเชิญชวนออกกำลังกาย FIT FIRM เพื่อสุขภาพที่ดี กระตุ้นคนรุ่นใหม่ เห็นความสำคัญการออกกำลังกาย

 

นิเทศศาสตร์ ราชภัฏเชียงใหม่ ชวนใส่ใจสุขภาพจัดกิจกรรม

จัดโครงการเชิญชวนออกกำลังกาย  FIT FIRM เพื่อสุขภาพที่ดี กระตุ้นคนรุ่นใหม่ เห็นความสำคัญการออกกำลังกาย
นายสมบูรณ์ ลุงปาน ประธานโครงการ   เชิญชวนออกกำลังกาย  FIT FIRM เพื่อสุขภาพที่ดี เปิดเผยว่า นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดโครงการรณรงค์ภายใต้ชื่อ เชิญชวนออกกำลังกาย  FIT FIRM เพื่อสุขภาพที่ดี ซึ่งเป็นกิจกรรมในรายวิชา การโน้มน้าวใจสำหรับงานนิเทศศาสตร์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของตนเองให้แข็งแรงด้วยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการออกกำลังกายเพราะปัจจุบันพัฒนาการด้านเทคโนโลยีทำให้มนุษย์หันเหไปให้ความสนใจทางด้านอื่นๆ ของชีวิต ทั้งเรื่อง การงาน เงินทอง สังคม จนไม่ให้ความสำคัญต่อการดูแลรักษาสุขภาพและการออกกำลังกาย ทั้งที่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสุขภาพร่างกาย คือสิ่งที่ขับเคลื่อนให้เกิดสิ่งต่าง ๆ ในการดำรงชีวิต หากไม่ดูแลไม่ให้ความสำคัญเมื่อสุขภาพแย่ลง คุณภาพชีวิตย่อมแย่ลงตามไปด้วย ดังนั้น จึงได้เล็งเห็นความสำคัญในการกระตุ้นให้คนในสังคมหันมาใส่ใจสุขภาพและเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย ด้วยภารกิจที่มากมาย  ของแต่ละช่วงวัยทำให้หลายคนเลือกทำสิ่งอื่นในชีวิตจนละเลยการออกกำลังกาย ซึ่งสิ่งที่ตามมาคือภาวะความเครียดทางจิต สุขภาพที่แย่ลง รูปร่างที่ไม่สมส่วน การรับประทานอาหารที่ไม่คำนึงถึงคุณค่าทางโภชนาการล้วนแต่ก่อให้่เกิดโรคภัยไข้เจ็บทั้งสิ้น ดังนั้น จึงได้จัดโครงการดังกล่าวเพื่อเป็นสื่อกลางในการให้คำแนะนำที่ดีในการเริ่มต้นออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโดยสามารถติดตามภาพยนตร์สั้นและข้อมูลดี ๆ เพื่อสุขภาพ  ได้ทาง www.fackbook.com/cmruseed สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์   083-204-4120

ภาพ - ข้อมูล: นายสมบูรณ์ ลุงปาน นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 


ติดตามกิจกรรมโครงการ >> Click


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ
 การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5346262 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558