มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560

11 สิงหาคม 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
 


                    ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560
                    เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 เพื่อเชิดชูเกียรติ “แม่ดีเด่นและลูกกตัญญู” มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ณ ศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
                    ในปี 2560 นี้ ทางมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกแม่ดีเด่น ผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้มีความประพฤติและปฏิบัติอยู่ในศีลธรรมอันดี ประกอบสัมมนาอาชีพโดยสุจริต ดูแลเอาใจใส่ลูก อบรมสั่งสอนลูกให้เป็นคนดี มีความรับผิดชอบ ต่อหน้าที่ ประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูก ส่งเสริมบุตร ธิดา ให้ได้รับการศึกษา มีครอบครัวอยู่ร่วมกัน อย่างสันติ ไม่แตกแยก เป็นที่ยอมรับและเป็นแบบอย่างของสังคม มีความเสียสละ บำเพ็ญตน เพื่อประโยชน์ของชุมชน สังคม และประเทศชาติ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เป็นผู้นิยมและรักษาเอกลักษณ์ความเป็นไทย มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และลูกกตัญญู ผู้มีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดา ครูบาอาจารย์ และผู้มีพระคุณ ตั้งใจเรียนมีผลการเรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย ซื่อสัตย์ สุจริต ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย สังคม ชุมชน และประเทศชาติอย่างสม่ำเสมอเป็นที่ประจักษ์ ได้แก่
                    คณะครุศาสตร์ : แม่ดีเด่น นางบุญศรี วงค์ทอง ประกอบอาชีพรับจ้าง เป็นชาวอำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ อายุ 51 ปี ผู้อบรมเลี้ยงดูบุตรให้เป็นคนดี มีจิตสาธารณะ รู้จักอภัยช่วยเหลือสังคม ปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสัมมาคารวะอ่อนน้อมถ่อมตน
                    ลูกกตัญญู นายก้องเกียรติ วงค์ทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์
                    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : แม่ดีเด่น นางดาว ชื่นจิต ประกอบอาชีพเกษตรกร อายุ 51 ปี ผู้อบรมบ่มเพาะลูกให้เป็นคนเสียสละ ไม่เห็นแก่ตัว สร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคม รู้จักอดออม ดำเนินชีวิตตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 
                    ลูกกตัญญู นายนเรศ ชื่นจิต นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง นายกสโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
                    คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ : แม่ดีเด่น นางอรทัย พรมมาแบน ประกอบอาชีพรับราชการครู อายุ 49 ปี ผู้อบรมสั่งสอนให้ลูกเป็นคนดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข รักและศรัทธาในพระพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ในปี พ.ศ.2554 ได้รับโล่เกียรติคุณ “หนึ่งคนดีศรีแผ่นดิน” สาขาการศึกษา จากสมาคมสโมสรวัฒนธรรมหญิง ในพระบรมราชินูปถัมภ์ในพระองค์เจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
                    ลูกกตัญญู นายณัฐพงษ์ พรมมาแบน นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการโปรแกรมและการรักษาความปลอดภัยบนเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง นายกสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
                    คณะวิทยาการจัดการ : แม่ดีเด่น นางยุพิน เชียงตา ประกอบอาชีพรับจ้าง พนักงานทั่วไป 2 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ อายุ 56 ปี ผู้ดูแลเอาใจใส่ สั่งสอนลูกให้เป็นคนดี มีความอดทน
                    ลูกกตัญญู นายอภิรักษ์ เชียงตา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการจัดการคณะวิทยาการจัดการ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง นายกสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
                    คณะเทคโนโลยีการเกษตร : แม่ดีเด่น นางภัทธีญา โปชัยคุปต์ ประกอบอาชีพพนักงานจ้างเทศบาลครูสอนอนุบาลเทศบาล สังกัดเทศบาลตำบลเหมืองจี้ อ.เมือง จ.ลำพูน อายุ 57 ปี ผู้อบรมสั่งสอนลูกให้เป็นคนดีของแม่ ของสังคม ด้วยความมีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาคารวะ ตั้งใจเรียน ช่วยเหลือกิจกรรมโดยไม่หวังผลตอบแทน ทำความดีให้แก่สังคม
                    ลูกกตัญญู นายอภิรัฐ โปชัยคุปต์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง นายกสโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร
                    วิทยาลัยนานาชาติ : แม่ดีเด่น นางชุมพร ใจระวัง ประกอบอาชีพรับจ้าง เกี่ยวกับสปาและนวดแผนไทย อายุ 51 ปี ผู้ส่งเสริมและให้กำลังใจแก่ลูกด้วยความรัก ความเข้าใจ มีเหตุผล ชี้แนะแนวทางที่ดี 
                    ลูกกตัญญู นางสาวกนกวรรณ ใจระวัง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เลขานุการ สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ
                    วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน : แม่ดีเด่น นางดรุณี วนากมล ปัจจุบันประกอบอาชีพรับราชการครู ครู ค.ศ.3โรงเรียนเทศบาล 2 เฉลิมพระเกียรติ อายุ 46 ปี ผู้คอยพร่ำสอนให้ลูกรู้จักหน้าที่ของตนเอง มีความรับผิดชอบ มีวินัยต่อตนเองและผู้อื่น รู้จักให้มากกว่ารับ ทั้งนี้ในปี พ.ศ.2557 ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” 
                    ลูกกตัญญู นายมุ่งเมือง วนากมล นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการประถมศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ 
                    ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นผู้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่น ลูกกตัญญู ประจำปี 2560 และประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคล โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
ข่าว : สุกัญญา แก้ววรรณ นักประชาสัมพันธ์ มร.ชม.
ภาพ : วัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ มร.ชม.

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Clickเอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5174623 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558