มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หลักสูตรนานาชาติ

 

inter cmru

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้เปิดหลักสูตรนานาชาติ 2 หลักสูตร ได้แก่
     1. English for International Communication (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ)
     2. International Business English (ภาษาอังกฤษธุรกิจระหว่างประเทศ)

1. English for International Communication เป็นหลักสูตรการมุ่งเน้นทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ให้ผู้เรียนมีรู้ความสามารถในการสื่อสารระหว่างประเทศ

2. International Business English เป็นหลักสูตรที่ได้เพิ่มพูนความมิติในเรื่องของเศรษฐกิจธุรกิจเข้าไปด้วย เพี่อให้ผู้เรียนสามารถก้าวไปสู่โลกยุคไร้พรมแดนได้

ทั้งสองหลักสูตร กำหนดให้ผู้เรียนต้องศึกษาทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 127 หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาทั้งหมดตามแผนการเรียนเสนอแนะ 8 ภาคการศึกษา 4 ปี หรือ 8 ภาคการศึกษา

การจัดการศึกษาอยู่ภายใต้การดำเนินงานของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งเสนอหลักสูตรวิทยาลัยนานาชาติ ที่ทันสมัย สอดคล้องกับโลกาภิวัตน์ และค่าเล่าเรียนที่ไม่แพงเมื่อเทียบกับหลักสูตรนานาชาติของสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ โดยคิดค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาไทยเพียงภาคการศึกษาละ 17,000 บาท

ผู้เรียนจะพบกับอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างประเทศทั้งจากอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย แคนดา ฯลฯ ในสัดส่วนเกือบ 70-90 % และเพื่อนนักศึกษาจากต่างประเทศ เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษขั้นสูง และเข้าใจบริบทสากล เพื่อสามารถขยับก้าวสู่การทำงานในระดับชาติและนานาชาติได้เมื่อสำเร็จการศึกษา

สำหรับนักเรียนที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษไม่เข้มแข็ง วิทยาลัยนาชาติจะเปิดสอนหลักสูตรปูพื้นฐานแบบเข้มข้น (Preparation course) ในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อให้สามารถเข้าสู่ชั้นเรียนได้อย่างมั่นใจ


เว็บไซต์ : http://www.graduate.cmru.ac.th/


inter cmru

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ; admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 09-6046-9468
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th
 

ติดต่อเรา