มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หลักสูตรปริญญาตรี

 

inter cmru

ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดรับผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ซึ่งมหาวิทยาลัยมีแผนการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาต่างๆ กว่า 80 สาขา จำนวน 5,470 คน ใน 10 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

ทั้งนี้ คำว่า “นักศึกษาปริญญาตรี ภาคปกติ” หมายความว่านักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดให้เรียนในเวลาราชการหรือหากมีความจำเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่อาจจัดให้เรียนนอกเวลาราชการด้วยก็ได้ การรับเข้าเป็นนักศึกษาผู้เข้าศึกษาต้องคุณสมบัติ ดังนี้ หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี หรือ 5 ปี) จะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หลักสูตรปริญญาตรี (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) จะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558

หลักสูตรและแผนการเรียน ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดรับผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.00 - 18.00 น. ซึ่งมหาวิทยาลัยมีแผนการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาต่างๆ กว่า 20 สาขา จำนวน 1,730 คน ใน 7 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

ทั้งนี้ คำว่า “นักศึกษาภาคพิเศษ” หมายความว่านักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดให้เรียนในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการ หากมีความจำเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่อาจจัดให้เรียนในเวลาราชการด้วยก็ได้ การรับเข้าเป็นนักศึกษา ผู้เข้าศึกษาต้องคุณสมบัติ ดังนี้ หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) จะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หลักสูตรปริญญาตรี (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) จะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรือตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 หลักสูตรและแผนการเรียน ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ

หลักสูตรและแผนการเรียน ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีได้ที่

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ; admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 08-1293-9749
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th