มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

รศ.น.สพ.ศุภชัย ตัวแทนมหาวิทยาลัย MOU ต่อยอดงานวิจัย "ทรัพย์สินทางปัญญา" แข่งเวทีโลก

23 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
 

                    รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏชียงใหม่ ร่วมลงนามความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญา ระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญา กับสถาบันอุดมศึกษา 15 แห่ง ว่าด้วยการร่วมมือกันเพื่อเผยแพร่ความรู้และพัฒนาบุคลากรด้านทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมเป็นการพัฒนาต่อยอดงานวิจัย งานคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยระหว่างเป็นประธานการลงนามความร่วมมือฯ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องบุรฉัตไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กรุงเทพมหานคร

                สำหรับสถาบันอุดมศึกษา 15 แห่งที่ร่วมลงนามประกอบด้วย (1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (3) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (4) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  (5) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (6) มหาวิทยาลัยนเรศวร (7) มหาวิทยาลัยบูรพา (8) มหาวิทยาลัยมหิดล (9) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (10) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (11) มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ (12) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (13) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (14) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ (15) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การลงนามในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ที่กำลังเร่งขับเคลื่อนประเทศไทยให้เปลี่ยนผ่านจากประเทศที่เน้นการผลิตสินค้า และบริการแบบเก่า ไปสู่ประเทศที่พัฒนาสินค้าและบริการแบบใหม่ผ่านการสร้างนวัตกรรม เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันทางการค้า โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยพัฒนา และนวัตกรรม และส่งเสริมให้คนไทยมีการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อช่วยยกระดับให้ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกสูงขึ้น 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8567459 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558