มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

อธิการบดี เป็นประธานเปิดล้านกล้ามงคล เติมที่พื้นที่สีเขียวที่วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

26 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
 

                    วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เดินหน้าเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามโครงการล้านกล้ามหามงคล เฉลิมพระชนม์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ได้ร่วมกับกองทัพภาคที่ ๓ จัดโครงการปลูกต้นไม้ “ล้านกล้ามหามงคล เฉลิมพระชนม์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” เพื่อฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ พร้อมส่งเสริม สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนชาวไทยตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ โดยเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ กำลังพลสังกัดกองทัพภาคที่ ๓ และประชาชนเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ที่เสื่อมโทรมให้มีความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งได้มีการจัดงานแถลงข่าว ในเดือนเมษายนที่ผ่านมา

                ดังนั้น ในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ผนึกกำลังกับ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ ๗ ส่วนราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวแม่ฮ่องสอน ดำเนินโครงการปลูกต้นไม้ “ล้านกล้ามหามงคล เฉลิมพระชนม์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี” ขึ้น โดยในพิธี รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติเป็นผู้นำกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมกันนี้ พันเอกชายชาญ ธีรพิเชษฐ์พงษ์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ ๗ ได้ให้เกียรติกล่าวถึงความร่วมมือในการดำเนินโครงการ จากนั้นได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ร่วมกับ นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน , พันเอกชายแดน กฤษณสุวรรณ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ ๗ , นายวรพจน์ ผ่องสมัย ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน , นายนิทรรศ เวชวินิต ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตัวแทนทหาร นักเรียน นักศึกษาและผู้นำชุมชน และประชาชน จำนวน ๕,๐๐๐ ต้น ประกอบด้วย ต้นมหาพรหมราชินี ราชพฤกษ์ พญาเสือโคร่ง สัก ขนุน ประคำดีควาย มณฑาป่า จำปีหลวง และอื่น ๆโดยจะได้ดำเนินการปลูกอย่างต่อเนื่องในพื้นที่รอบ ๆ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน , ป่าในพื้นที่หมู่บ้านพะโข่โหล่ ซึ่งเป็นป่าต้นน้ำแม่ฮ่องสอน ในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ และป่าพื้นที่บ้านยาป่าแหน อำเภอปางมะผ้า ซึ่งเมื่อรวมกันทั้งหมดในจังหวัดแม่ฮ่องสอนจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งหมื่นแปดร้อยต้น 

                    ทั้งนี้ ในส่วนของการดูแลต้นไม้นั้นจะได้วางแผนสนับสนุนในด้านงบประมาณเพื่อบำรุงรักษาต้นไม้ โดยอาศัยความร่วมมือจากคณาจารย์ นักศึกษา กองกำลังทหารและภาคประชาชน ด้วยการจัดกิจกรรม อย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมกันดูแลต้นไม้ให้เจริญเติบโตนำไปสู่ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ นอกจากนี้ในอนาคต ยังสามารถเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ทางพันธุ์พืช และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามแห่งหนึ่ง ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนอีกด้ว

ประมวลภาพกิจกรรม >> Click


รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8567460 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558