มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

บัณฑิตวิทยาลัย มร.ชม. รับสมัคร นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

29 ธันวาคม 2559 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 บัณฑิตวิทยาลัย มร.ชม. รับสมัคร นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   ประจำปีการศึกษา 2560   หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและสาละวินศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ และสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา และสาขาหลักสูตรและการสอน ผู้สนใจสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ บัณฑิตมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ www.graduate.cmru.ac.th หรือสอบถามได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 053-885-990 ตั้งแต่บัดนี้ – 20 เมษายน 2560

ภาพ- ข้อมูล: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

 >> Click ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

.................................................................................................................................................

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"


รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5785029 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558