มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แสดงเจตจำนงคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ.2560

 


                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แสดงเจตจำนงสุจริต ในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้

                    ในพิธีลงนาม TOR (Terms of Reference) ระหว่างอธิการบดีกับคณบดีและผู้อำนวยการสถาบันในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ และในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้แสดงเจตจำนง คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ.2560 เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2556 และรวมถึงให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ และยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564) ที่กำหนดให้เสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ และพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ พร้อมทั้งป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างจริงจังเพื่อให้ภาคราชการเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจแก่ประชาชน

                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จึงได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสทั้ง 6 ด้าน ตามนโยบายของรัฐบาล ดังต่อไปนี้ 1.ด้านความโปร่งใส 2.ด้านความพร้อมรับผิด 3.ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 4.ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 5.ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน และ 6.ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน โดยให้ยึดถือเป็นมาตรฐานและแนวปฏิบัติ รวมทั้งเป็นค่านิยมร่วมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้บุคลากรทุกคนพึงยึดถือปฏิบัติควบคู่กับกฎ ข้อบังคับ ระเบียบอื่นๆ อย่างทั่วถึง ประกาศ ณ วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2560 ดร.ถนัด บุญชัย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นผู้ลงนามในคำประกาศ

ข่าว/ภาพ/กราฟฟิก : วัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ มร.ชม.

ประมวลภาพ >> Click


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5785234 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558