มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ใสสะอาด ป.ป.ช. ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส อยู่ในระดับสูง

13 เมษายน 2560 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
 

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ใสสะอาด ป.ป.ช.

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส อยู่ในระดับสูง


       ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สำหรับสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับคะแนนในระดับสูง 77.60 คะแนน 

        ดร.ถนัด  บุญชัย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยมีมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ หรือ IRDP เป็นที่ปรึกษาในการสำรวจข้อมูล วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลการประเมินนั้น

        ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับคะแนนในระดับสูง คือ 77.60 คะแนน โดยดัชนี/ตัวชี้วัดในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ด้านความโปร่งใส ประกอบด้วย การดำเนินงานขององค์กร ได้แก่ การให้และเปิดเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง มาตรฐานการปฏิบัติงาน ความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติ การมีส่วนร่วม ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการ การเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของหน่วยงาน และระบบการร้องเรียนขององค์กร ได้แก่ ช่องทางการร้องเรียน และการตอบสนองข้อร้องเรียน/การแจ้งผลร้องเรียน ค่าน้ำหนัก คิดเป็นร้อยละ 26 คะแนนที่ได้ 78.62 คะแนนหลังถ่วงน้ำหนัก คิดเป็น 20.44 ด้านความพร้อมรับผิด คือความรับผิดชอบตามการปฏิบัติหน้าที่            ค่าน้ำหนัก คิดเป็นร้อยละ 18 คะแนนที่ได้ 72.91 คะแนนหลังถ่วงน้ำหนัก คิดเป็น 13.12 ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ได้แก่ การรับรู้ข้อมูลการทุจริต และประสบการณ์ตรงการทุจริต ค่าน้ำหนัก คิดเป็นร้อยละ 22 คะแนนที่ได้ 99.60 คะแนนหลังถ่วงน้ำหนัก คิดเป็น 21.91 ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ได้แก่ วัฒนธรรมองค์กร และการต่อต้านการทุจริตขององค์กร ค่าน้ำหนัก คิดเป็นร้อยละ 16 คะแนนที่ได้ 60.16 คะแนนหลังถ่วงน้ำหนัก คิดเป็น 9.63 และด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน ประกอบด้วย การบริหารงานบุคคล ได้แก่ ประสบการณ์ตรง และการรับรู้ การบริหารงบประมาณ ได้แก่ การรับรู้ ความเป็นธรรมในการมอบหมายงาน ได้แก่ การรับรู้ และประสบการณ์ตรง ค่าน้ำหนัก คิดเป็นร้อยละ 18 คะแนนที่ได้ 69.43 คะแนนหลังถ่วงน้ำหนัก คิดเป็น 12.50 

        สำหรับการประเมินใช้วิธีการประเมินจากเอกสารโดยจัดเก็บข้อมูลจากเอกสารหรือหลักฐานตามแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ และจากการสำรวจกลุ่มตัวอย่าง โดยจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับข้อคิดเห็น การรับรู้ และประสบการณ์จากกลุ่มตัวอย่างที่ตอบคำถามตามแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน กระบวนการ และพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ซึ่งผู้ตอบแบบสำรวจ ได้แก่ ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

       อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้มีการประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2560 ใน 6 ด้าน คือ ด้านความโปร่งใส ด้านความพร้อมรับผิด ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน และด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน ตามนโยบายของรัฐเพื่อยึดถือเป็นมาตรฐานและแนวปฏิบัติ รวมทั้งเป็นค่านิยมร่วม     เพื่อให้บุคลากรทุกคนยึดถือปฏิบัติควบคู่กับกฏ ข้อบังคับ ระเบียบต่างๆ อันแสดงถึงความซื่อสัตย์ จริงใจ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ดร.ถนัด กล่าวในที่สุด

ข่าว : สุกัญญา  แก้ววรรณ นักประชาสัมพันธ์ มร.ชม.

ขอขอบข้อมูลจาก : กองบริหารงานบุคคล มร.ชม.

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ
 การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5713436 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558