มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

สำนักทะเบียนและประมวลผล จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะการจัดข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัย

7 สิงหาคม 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
 


                    สำนักทะเบียนและประมวลผล จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะการจัดข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัย

                    สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะการจัดข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัย เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “หลักการทฤษฎีการวัดและประเมินผล” และหัวข้อ “วิธีการสร้างข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัย ระดับอุดมศึกษา”

                    การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(Achievement) คือการวัดความรู้ทักษะหรือวัดความสามารถของผู้เรียนตามจุดมุ่งหมายและเนื้อหาของรายวิชาต่างๆ ที่กำหนดไว้ในหลักสูตรโดยส่วนมากจะใช้วัดพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัยของรายวิชาต่างๆ เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาไทย เป็นต้น การวัดความรู้ด้านพุทธิพิสัยของผู้เรียนจะใช้เครื่องมือวัดที่เป็นข้อสอบ ดังนั้น การเขียนข้อสอบที่ดีจะส่งผลให้เป็นเครื่องมือวัด มีประสิทธิภาพและให้ผลสะท้อนการวัดที่ถูกต้อง แม่นยำ เชื่อถือได้ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนต่อไป

ข่าว/ภาพ : วัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ มร.ชม.

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Clickเอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5629642 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558