มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ART SHOW 2017 โดย ภาควิชาศิลปกรรมร่วมกับภาควิชาดนตรีและศิลปะการแสดง

7 สิงหาคม 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
 


                    กิจกรรม ART SHOW 2017 โดย ภาควิชาศิลปกรรมร่วมกับภาควิชาดนตรีและศิลปะการแสดง

                    ภาควิชาศิลปกรรมร่วมกับภาควิชาดนตรีและศิลปะการแสดงกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรม ART SHOW 2017 ณ ศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยเป็นการจัดกิจกรรมที่ทางภาควิชาศิลปกรรมร่วมกับภาควิชาดนตรีและศิลปะการแสดง ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการจะนำเสนอและเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมในศาสตร์ แขนงด้านวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ทางด้านการแสดงดนตรีและศิลปะการแสดงที่มีความมากมายหลากหลายรวมทั้งเป็นการฝึกฝนนักศึกษาของภาควิชาดังกล่าวได้รู้จากการทำงานเป็นหมู่คณะรวมทั้งการสร้างเครือข่ายทางการศึกษาในระหว่างภาควิชาต่างๆ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กันและกันรวมทั้งเป็นการแสดงศักยภาพทางศิลปะและวัฒนธรรมในแต่ละแขนงให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนกิจกรรมภายในงานประกอบ การแสดงผลงานศิลปะ การแสดงจากภาควิชาดนตรีและศิลปะการแสดง กิจกรรมซุ้มศิลปะ และกิจกรรมอื่นๆมากมาย

ข่าว/ภาพ : วัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ มร.ชม.

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Clickเอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5629642 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558