มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

การประมูลขายทอดตลาดเศษวัสดุและซากครุภัณฑ์ จำนวน ๕๘ รายการ

21 สิงหาคม 2560 โดย ธมภร สิริวุฒิพร
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

เรื่อง   การประมูลขายทอดตลาดเศษวัสดุและซากครุภัณฑ์ จำนวน ๕๘ รายการ

------------------------------------------

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่  มีความประสงค์ขายทอดตลาดเศษวัสดุและซากครุภัณฑ์ จำนวน ๕๘ รายการ

โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

๑. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประมูลซื้อเศษวัสดุและซากครุภัณฑ์ที่ขายทอดตลาด

๑.๑ ต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่มีอาชีพรับซื้อของเก่าตามประกาศดังกล่าว

๑.๒ ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เข้าเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๑.๓ เป็นผู้ลงชื่อเข้าร่วมการประมูล ซึ่งหากผู้เข้าร่วมการประมูล ประสงค์จะให้ตัวแทนเป็นผู้เข้าร่วมประมูล ต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้เป็นตัวแทนเฉพาะการนั้นๆ โดยถูกต้องตามกฎหมาย

              ๑.๔ ไม่เป็นบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หรือผู้ใดผู้หนึ่งซึ่งทำการแทนบุคลากรดังกล่าว

๒. ราคาเริ่มต้นในการประมูล

ราคาเริ่มต้นในการประมูลขายทอดตลาดฯ ครั้งนี้ เริ่มต้นที่วงเงิน ๑๖,๙๐๗ บาท (หนึ่งหมื่น     หกพันเก้าร้อยเจ็ดบาทถ้วน) ผู้เข้าร่วมประมูลจะขานสู้ราคาต่ำกว่าราคาผู้ขานสู้ราคาไว้ก่อนหน้าแล้วนั้น มิได้

          ๓. กำหนดการและขั้นตอนการเข้าร่วมประมูลซื้อเศษวัสดุและซากครุภัณฑ์ที่ขายทอดตลาด

              ๓.๑ ขั้นตอนการลงทะเบียนซื้อเอกสารการเข้าประมูลซื้อเศษวัสดุและซากครุภัณฑ์ มีดังนี้

                   (๑) ลงทะเบียนซื้อเอกสารการประมูลฯ ราคาชุดละ ๑๐๐ บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) ระหว่างวันที่ ๒๒ สิงหาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐ สำหรับค่าขายเอกสารการประมูลในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะ     ไม่คืนเงินดังกล่าวไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

                   (๒) วิธีการซื้อเอกสารการประมูลฯ สามารถซื้อเอกสารการประมูลด้วยตนเองที่ งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี อาคาร ๕ ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยต้องยื่นหนังสือแสดงความเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลอย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วแต่กรณี มายื่นในวันซื้อเอกสารการประมูลด้วย

                        หากผู้ใดไม่นำเอกสารข้างต้นมาแสดง มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่ขายเอกสารดังกล่าว

                   (๓) หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่รับการลงทะเบียนและขายเอกสารโดยเด็ดขาด และผู้ที่ไม่แสดงความประสงค์และมิได้ลงทะเบียนซื้อเอกสารในการประมูลครั้งนี้ ไม่มีสิทธิ์ในการเข้าร่วมประมูลแต่อย่างใด

 

              ๓.๒ รับฟังคำชี้แจงรายละเอียดและดูเศษวัสดุและซากครุภัณฑ์ที่ขายทอดตลาดในวันที่            ๘ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี หากรายใดไม่ไปดูเศษวัสดุและซากครุภัณฑ์ในวันและเวลาดังกล่าว มหาวิทยาลัยถือว่าผู้ประสงค์ที่จะเข้าประมูลเข้าใจและทราบในรายละเอียดต่างๆ ทั้งหมดแล้ว และจะยกเหตุใดขึ้นมาเป็นข้อโต้แย้งในภายหลังมิได้ทั้งสิ้น

              ๓.๓ กำหนดการและขั้นตอนการเข้าร่วมประมูล มีรายละเอียด ดังนี้

                   (๑) ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมประมูลต้องมายื่นเอกสารแสดงความจำนงเข้าร่วมประมูลฯ ตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด ด้วยตนเองที่ งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี อาคาร ๕ ชั้น ๑ พร้อมชำระเงินค้ำประกันการประมูลฯ ในวันที่ ๑๑-๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

                   (๒) ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประมูลต้องมาแสดงตนตามที่ได้แจ้งความจำนงไว้แล้ว ในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๐.๒๕ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

                   (๓) เริ่มเข้าสู่กระบวนการประมูลสู้ราคาในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น.  เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

 

ผู้สนใจติดต่อขอรับทราบรายละเอียดและซื้อเอกสารในราคาชุดละ ๑๐๐ บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)   ได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี อาคาร ๕ ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๒ สิงหาคม - ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. หรือโทรสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์      ๐๕๓-๘๘๕๓๖๒ ในวันและเวลาราชการ

 

ประกาศ  ณ   วันที่  ๒๑  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ.  ๒๕๕๕

 

 

 

        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล)

      รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

                   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

                                                    

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6944586 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558