มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

การประมูลขายทอดตลาดเศษวัสดุและซากครุภัณฑ์ จำนวน ๕๘ รายการ

21 สิงหาคม 2560 โดย ธมภร สิริวุฒิพร
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

เรื่อง   การประมูลขายทอดตลาดเศษวัสดุและซากครุภัณฑ์ จำนวน ๕๘ รายการ

------------------------------------------

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่  มีความประสงค์ขายทอดตลาดเศษวัสดุและซากครุภัณฑ์ จำนวน ๕๘ รายการ

โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

๑. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประมูลซื้อเศษวัสดุและซากครุภัณฑ์ที่ขายทอดตลาด

๑.๑ ต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่มีอาชีพรับซื้อของเก่าตามประกาศดังกล่าว

๑.๒ ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เข้าเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๑.๓ เป็นผู้ลงชื่อเข้าร่วมการประมูล ซึ่งหากผู้เข้าร่วมการประมูล ประสงค์จะให้ตัวแทนเป็นผู้เข้าร่วมประมูล ต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้เป็นตัวแทนเฉพาะการนั้นๆ โดยถูกต้องตามกฎหมาย

              ๑.๔ ไม่เป็นบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หรือผู้ใดผู้หนึ่งซึ่งทำการแทนบุคลากรดังกล่าว

๒. ราคาเริ่มต้นในการประมูล

ราคาเริ่มต้นในการประมูลขายทอดตลาดฯ ครั้งนี้ เริ่มต้นที่วงเงิน ๑๖,๙๐๗ บาท (หนึ่งหมื่น     หกพันเก้าร้อยเจ็ดบาทถ้วน) ผู้เข้าร่วมประมูลจะขานสู้ราคาต่ำกว่าราคาผู้ขานสู้ราคาไว้ก่อนหน้าแล้วนั้น มิได้

          ๓. กำหนดการและขั้นตอนการเข้าร่วมประมูลซื้อเศษวัสดุและซากครุภัณฑ์ที่ขายทอดตลาด

              ๓.๑ ขั้นตอนการลงทะเบียนซื้อเอกสารการเข้าประมูลซื้อเศษวัสดุและซากครุภัณฑ์ มีดังนี้

                   (๑) ลงทะเบียนซื้อเอกสารการประมูลฯ ราคาชุดละ ๑๐๐ บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) ระหว่างวันที่ ๒๒ สิงหาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐ สำหรับค่าขายเอกสารการประมูลในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะ     ไม่คืนเงินดังกล่าวไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

                   (๒) วิธีการซื้อเอกสารการประมูลฯ สามารถซื้อเอกสารการประมูลด้วยตนเองที่ งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี อาคาร ๕ ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยต้องยื่นหนังสือแสดงความเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลอย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วแต่กรณี มายื่นในวันซื้อเอกสารการประมูลด้วย

                        หากผู้ใดไม่นำเอกสารข้างต้นมาแสดง มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่ขายเอกสารดังกล่าว

                   (๓) หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่รับการลงทะเบียนและขายเอกสารโดยเด็ดขาด และผู้ที่ไม่แสดงความประสงค์และมิได้ลงทะเบียนซื้อเอกสารในการประมูลครั้งนี้ ไม่มีสิทธิ์ในการเข้าร่วมประมูลแต่อย่างใด

 

              ๓.๒ รับฟังคำชี้แจงรายละเอียดและดูเศษวัสดุและซากครุภัณฑ์ที่ขายทอดตลาดในวันที่            ๘ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี หากรายใดไม่ไปดูเศษวัสดุและซากครุภัณฑ์ในวันและเวลาดังกล่าว มหาวิทยาลัยถือว่าผู้ประสงค์ที่จะเข้าประมูลเข้าใจและทราบในรายละเอียดต่างๆ ทั้งหมดแล้ว และจะยกเหตุใดขึ้นมาเป็นข้อโต้แย้งในภายหลังมิได้ทั้งสิ้น

              ๓.๓ กำหนดการและขั้นตอนการเข้าร่วมประมูล มีรายละเอียด ดังนี้

                   (๑) ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมประมูลต้องมายื่นเอกสารแสดงความจำนงเข้าร่วมประมูลฯ ตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด ด้วยตนเองที่ งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี อาคาร ๕ ชั้น ๑ พร้อมชำระเงินค้ำประกันการประมูลฯ ในวันที่ ๑๑-๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

                   (๒) ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประมูลต้องมาแสดงตนตามที่ได้แจ้งความจำนงไว้แล้ว ในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๐.๒๕ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

                   (๓) เริ่มเข้าสู่กระบวนการประมูลสู้ราคาในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น.  เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

 

ผู้สนใจติดต่อขอรับทราบรายละเอียดและซื้อเอกสารในราคาชุดละ ๑๐๐ บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)   ได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี อาคาร ๕ ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๒ สิงหาคม - ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. หรือโทรสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์      ๐๕๓-๘๘๕๓๖๒ ในวันและเวลาราชการ

 

ประกาศ  ณ   วันที่  ๒๑  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ.  ๒๕๕๕

 

 

 

        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล)

      รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

                   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

                                                    

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : admin@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8203276 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558