มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มร.ชม. แจ้งกำหนดรับบัตรนักศึกษาภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2560 และนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย

1 กันยายน 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

มร.ชม. แจ้งกำหนดรับบัตรนักศึกษาภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2560

และนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย


          มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แจ้งประกาศกำหนดการติดต่อรับบัตรนักศึกษา สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ รหัส 2560 โดยให้นักศึกษานำบัตรประชาชนตัวจริงแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อติดต่อขอรับบัตรนักศึกษา ในเวลา 09.30 – 16.00 น. ณ ชั้น 1อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ ตามกำหนดการดังต่อไปนี้

วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560

-          -สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมก่อสร้าง

-        -  สถาปัตยกรรมสารสนเทศ

-          -ธุรกิจระหว่างประเทศ

-         - นิติศาสตร์

-          -ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

-          -ภาษาไทย

-         - นิเทศศาสตร์

-          -พัฒนาชุมชน

-         -คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

-          -นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก

วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560

-          -การจัดการ

-          -การตลาด

-         - การบัญชี

-         - การท่องเที่ยว

-          รัฐประศาสนศาสตร์

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารกรุงเทพฯ สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์  053 – 231 – 750

ข้อมูล: ธนาคารกรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

 เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5629642 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558