มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

กีฬานักศึกษาสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2560

19 กันยายน 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
 


กีฬานักศึกษาสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2560

                    คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการแข่งขันกีฬานักศึกษาสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการ ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.เดชวิทย์ นิลวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันฯ ซึ่งการแข่งขันกีฬาฯ ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ให้แสดงความสามารถในด้านกีฬาแต่ละชนิด ส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ พร้อมใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ หลีกเลี่ยงจากยาเสพติด และเป็นการค้นหานักกีฬาที่มีความสามารถเพื่อส่งเสริมสนับสนุนในการเข้าแข่งขันกีฬาระดับมหาวิทยาลัยต่อไป

ข่าว : วัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ มร.ชม.
ภาพ : นักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน งานประชาสัมพันธ์ มร.ชม.

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5718662 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558