มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ภาควิชาดนตรีและศิลปะการแสดง เชิญชมการแสดง วิพิธทัศนา ชุด "นาฏยล้านนา งามล้ำค่าประเพณี" 20 ก.ย. นี้ ณ ศาลาร่มโพธิ์ มร.ชม.

19 กันยายน 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

ภาควิชาดนตรีและศิลปะการแสดง เชิญชมการแสดง

วิพิธทัศนา  ชุด "นาฏยล้านนา งามล้ำค่าประเพณี" 20 ก.ย. นี้ ณ ศาลาร่มโพธิ์ มร.ชม. 

          อาจารย์ว่าที่ร้อยตรี สรายุทธ อ่องแสงคุณ ประธานหลักสูตรศิลปะการแสดง ภาควิชาดนตรีและศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สาขาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้กำหนดจัดโครงการทบทวนผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาภาควิชาศิลปะการแสดง ภายใต้งานวิพิธทัศนา  ชุด "นาฏยล้านนา งามล้ำค่าประเพณี" ในวันที่ 20 กันยายน 2560  ณ ศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 13.00 น.  เป็นต้นไป ภายในงานพบการแสดง รำฉุยฉายกิ่งไม้เงินทอง การแสดงชุดฟ้อนบูชาอินทขีล การแสดงชุดภูษาศรีสัชนาลัย    การแสดงชุด FIVE STAR  SHOW  การแสดงจุ๊เป๊าะ สืบสานการละเล่นม้ง ฟ้อนหลู่เตนเหง เฮิงปอยออกหว่า การแสดงละครนอก เรื่องไกรทอง ตอน พ้อบน ผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์  093 - 943 – 4917

ภาพ – ข้อมูล:   ภาควิชาดนตรีและศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

 รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5713436 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558